อานิสงส์ของการบริจาคทาน

 
  

พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงผลแห่งการให้ทานของสัปปุริสชนว่า เขาผู้นั้นย่อมเป็นผู้ที่มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีอำนาจมาก เป็นที่รักนับถือของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ทั้งยังทรงตรัสถึงสัปปุริสทาน 5 พร้อมทั้งอานิสงส์ว่า

1. ผู้ให้ทานด้วยความศรัธทา มีความเชื่ออย่างมีเหตุผล ผลแห่งท่านเกิดขึ้นแก่เขา เขาย่อมเป็นผู้มีรูปงาม ผิวพรรณ งดงามน่าดู น่าชม

2. ผู้ให้ทานด้วยความเคารพ ผลแห่งทานเกิดขึ้นแก่เขา เขาย่อมมีบุตร ภรรยา คนรับใช้ หรือบุคคลใดก็ตาม บุคคลเหล่านั้นย่อมสนใจ ตั้งอยู่ในโอวาทอย่างดี

3. ผู้ให้ทานตามกาล ผลแห่งทานเกิดขึ้นแก่เขา ความต้องการที่เกิดขึ้นตามกาลย่อมบริบูรณ์

4. ผู้ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ ผลแห่งทานเกิดขึ้นแก่เขา จิตของเขาย่อมได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลทั้งหลาย

5. ผู้ให้ทานไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่น ผลแห่งทานเกิดขึ้นแก่เขา ย่อมไม่พบกับความเสื่อมแห่งทรัพย์สมบัติ ภยันตรายทั้งปวง