ความเปลี่ยนแปลงพุทธศาสนา

 
 
ความเปลี่ยนแปลงพุทธศาสนา

 

สถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังเกิดขึ้นและแทบจะแยกไม่ออกเลยว่า นั้นคือหลักของพระพุทธศาสนาหรือไม่ ลองทบทวนกันดูว่าสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันจะได้ชื่อว่าเป็นหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือไม่ ในสังคมปัจจุบันจะนิยมเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวงการ พระพุทธศาสนาก็พยายามที่จะพัฒนาหรือว่าจะใช้ศาสนาให้เป็นประโยชน์ในยุคเทคโนโลยีแก่สังคม ซึ่งเป็นเรื่อง แน่นอนที่ศาสนาจะต้องเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยออกมาในรูปแบบต่างๆ คือถ้าสังคมเปลี่ยนพระพุทธศาสนาก็เปลี่ยน และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปมาก แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแบบพัฒนาเสมอไปย่อมมีสิ่งที่แปลกปลอมแทรกแซงเข้ามาในสังคมมากขึ้นและความเเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะทุกวันนี้สังคมและเศรษฐกิจก็กระทบต่อพระพุทธศาสนา เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ คนเดือดร้อนค่านิยมที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาก็เปลี่ยนไป

ดังนั้นในยุคสมัยใหม่นี้สิ่งที่ต้องระวังอย่างมากคือลัทธิแนวความคิดแบบตะวันตกที่กำลังหลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทย ไม่ใช่ว่าไม่ดีถ้าเรารู้จักใช้รู้จักปรับจะเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์กับเราในแง่ของกระแสความเจริญทางวัฒนธรรมและทางการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามหลักธรรมชาติที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะทำอย่างไรให้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ยังสามารถรักษาเอกลักษณ์และยังคงความเป็นพระพุทธศาสนาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ อีกมุมหนึ่งคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นในสังคมจะมีการเปลลี่ยนแปลงในเชิงลบนั้นเราจะทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อพระพุทธศาสนาไม่ให้เกิดความเสียหาย

เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่มีชาติ ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีเป็นของตนเอง มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม ช่วยเหลือเกิ้อกูลมีเมตาธรรมต่อกันซึ่งได้รับการปลูกฝังมาแต่เยาว์วัย ปัจจุบันคุณธรรมเหล่านี้กำลังสูญหายไปท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลง ความเจริญทางด้านวัตถุ การแข่งขันกำลังเข้ามาอยูเหนือคุณธรรม มนุษย์ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอด นึกถึงประโยชน์ของตนเป็นหลักทำให้ลืมคุณค่าทางจิตใจอันเป็นคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม