ประเภทของศาสนา

 
 

 


เพราะความแตกต่างทางภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมและความเชื่อถือ จึงทำให้เกิดศาสนาหลายรูปแบบขึ้น ศาสนาแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะและข้อเท็จจริงของศาสนาเหล่านั้น ดังนี้

1. ตามลักษณะของศาสนา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1.1 เอกเทวนิยม (Monotheism) บูชาพระเจ้าองค์เดียว เช่น ศาสนายิว ศาสนาคริสตร์ และศาสนาอิสลาม เป็นต้น

1.2 พหุเทวนิยม (Polytheism) บูชาในพระเจ้าหลายองค์ เช่น ศาสนาฮินดู และศาสนากรีกโบราณ เป็นต้น

1.3 สัพพัตถเทวนิยม (Pantheism) บูชาพระเจ้าสถิตอยู่ในทุกหนทุกแห่ง เช่น ศาสนาฮินดู (บางลัทธิ) เชื่อว่าพระพรหมสถิตอยู่ในทุกหนทุกแห่ง

1.4 อเทวนิยม (Atheism) ไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก ได้แก่ พุทธศาสนาเป็นต้น