ศาสนสถาน

 
 

องค์ประกอบของศาสนา4
4. ศาสนสถาน

ศาสนสถาน หมายถึง สถานที่เกิดขึ้นของศาสนา อันเกี่ยวกับชีวิตของพระศาสดา เช่น สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงพระธรรม สถานที่ดับขันธ์ และสถานที่ประชุมสาวกมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์รับรอง เป็นปูชนียสถาน เนื่องจากเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระศาสดาและการเกิดขึ้นของศาสนา ในศาสนายิวยอดภูเขาไซไนสถานที่พระยะโฮวาประทานพระบัญญัติ 10 ประการแก่โมเสสก็ดี เยรูซาเล็มก็ดีถือว่าเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ในศาสนาอิสลามอิสลามวิหารกาบะ ในเมืองเมกกะ และถ้ำฮิรอนบนภูเขานูร์ใกล้เมืองเมกกะก็ถือว่าเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกัน ในทางตะวันออกวิหารทองคำแห่งเมืองอมฤตสระในแคว้นปัญจาบชสวสิกข์ถือว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุด ลุมพินีสถานในประเทศเนปาล พุทธคยาในแคว้นพิหาร อิสิปตนมฤคทายวันสถาน เมืองพาราณาสีและปริพพานสถานในเมืองกุสินารารัฐอุตรประเทศของอินเดีย พุทธศาสนิกชนถือว่าเป็นสังเวชนียสถานสำคัญอย่างยิ่ง