การสร้างใบประวัติส่วนตัวด้วยโปรแกรม

 
 

 

Microsoft word 2000 และ word XP

การทำใบประวัติส่วนตัวเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง อาทิเช่น การนำไปประกอบการสมัครงานอย่างรวดเร็วด้วยตัวสร้างใบประวัติส่วนตัวอัตโนมัติ ( Resume Wizard ) ในที่นี้ดิฉันได้ใช้ทั้งศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพราะบางคนอาจใช้เวอร์ชันของเวิร์ดต่างกัน ซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

เปิดโปรแกรม Microsoft word 2000 หรือ word XP ขึ้นมา จากนั้นให้เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่เมนูแฟ้ม ( File ) แล้วคลิกเลือก สร้าง ( new )

ขั้นตอนที่ 2

ให้คลิกเลือก แม่แบบทั่วๆไป ( General Templates ) จากนั้นให้เลือกแท็บ เอกสารอื่น ๆ

( Other Document ) แล้วคลิกที่ Resume Wizard จากนั้นคลิกปุ่ม OK ค่ะ

ขั้นตอนที่ 3
เริ่มขั้นตอนการทำ Resume คลิกเลือก ถัดไป ( Next ) จากนั้นจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำ Resume ให้คลิกเลือกรูปแบบของ Resume ในส่วนของลักษณะ ( Style ) ดังนี้

- มืออาชีพ ( Professional )

- ร่วมสมัย ( Contemporary )

- สวยงาม ( Elegant )

จากนั้นคลิกปุ่ม ถัดไป เพื่อจะได้ทำขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 4

เลือกประเภทหรือ Type ของ Resume ซึ่งมีประเภทให้เลือกดังนี้

- ประวัติส่วนตัวโดยสังเขปแบบระดับพื้น ( Entry-level CV )

- ประวัติส่วนตัวโดยสังเขปแบบตามลำดับ / ก่อนหลัง ( Chronological CV )

- ประวัติส่วนตัวโดยสังเขปแบบตามหน้าที่ใช้งาน( Functional CV )

- ประวัติส่วนตัวโดยสังเขปแบบมืออาชีพ ( Professional CV )

จากนั้นให้คลิกถัดไป เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 5

ในส่วนของที่อยู่หรือ Address ให้พิมพ์ข้อมูลส่วนตัวของท่านลงไป จากนั้นคลิกเลือกถัดไป เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 6

คลิกเลือกหัวข้อประวัติส่วนตัวหรือ Personal ใน Resume ซึ่งประกอบด้วย

- สถานภาพการสมรส ( Marital status )

- สัญชาติ ( Nationality )

- อายุ ( Age )

- สถานที่เกิด ( Place of birth )

- ผู้ปกครอง ( Parents )

จากนั้นให้คลิกเลือกถัดไป เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 7

จะแสดงหัวเรื่องมาตรฐานหรือ Standard Heading ใน Resume ที่คุณต้องการให้มีในใบประวัติส่วนตัวของคุณ

- วัตถุประสงค์

- การศึกษา ( Education )

- รางวัลที่เคยได้รับ

- ความสนใจและกิจกรรม

- ภาษา (Languages )

- ประสบการณ์การทำงาน

- ประสบการณ์การอาสาสมัคร

- งานอดิเรก

- การอ้างอิง

พอเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มถัดไป เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 8

จะแสดงหัวเรื่องเผื่อเลือกหรือ ( Optional Heading )ใน Resume ที่คุณต้องการให้มีในใบประวัติส่วนตัวของคุณ ประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

- กิจกรรมพิเศษ

- ฝึกงานภาคฤดูร้อน

- สรุปคุณสมบัติ

- กิจกรรมพัฒนาชุมชน

- สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- เกียรติประวัติและใบรับรอง

- สิทธิบัตรและผลงานที่ได้ตีพิมพ์

- ระดับการบริหารพลเรือน

- ไม่มีประวัติการทำความผิดทางกฎหมาย

จากนั้นคลิกเลือกปุ่มถัดไป เพื่อทำขั้นตอนต่อไปค่ะ

ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนนี้สามารถเพิ่มและเรียงลำดับหัวเรื่องหรือ Add/sort Heading ในใบประวัติส่วนตัวของคุณได้ หลังจากเรียงหัวเรื่องที่คุณชื่นชอบได้แล้วให้ คลิกเลือกถัดไป เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 10

ขั้นตอนสุดท้ายคือให้ท่านคลิกเลือกปุ่มเสร็จสิ้น ( finish ) จะมีใบ Resume แสดงขึ้นมาในเอกสาร