พุทธภาษิตเกี่ยวกับสงคราม

 
 
 

. พุทธภาษิตเกี่ยวกับสงคราม

พุทธภาษิตที่เกี่ยวกับสงคราม

"บุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้ว ชื่อว่าย่อมชนะสงคราม อันบุคคลชนะได้ยาก"
พุทธภาษิต

"ชนะคนเป็นล้านในสงคราม ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะที่แท้จริง เท่ากับผู้ชนะตนเอง"
ธรรมบท

"เราจักอดกลั้นซึ่งคำล่วงเกิน ดุจช้างอดทนซึ่งลูกศรที่ออกมาจากแล่ง
ในสงครามฉะนั้น เพราะคนทุศีลมีมาก"
ธรรมบท

"เมื่อสงครามเกิดขึ้น ย่อมต้องการคนกล้าหาญ
เมื่อเกิดข่าวตื่นเต้น ย่อมต้องการคนหนักแน่น
เมื่อข้าวและน้ำบริบูรณ์ ย่อมต้องการคนที่รัก
เมื่อข้อความลึกซึ้งเกิดขึ้น ย่อมต้องการบัณฑิต"
มหาสารชาดก --------- หมวดเวร ------------------------------ "

สัตบุรุษ(คนดี)ผู้มีความอดทน พึงได้ผลคือความไม่มีการกระทบกระทั่ง
ด้วยการสงบระงับเวร แม้จะมีไพร่พลทหารมาก
พร้อมด้วยพระราชาเมื่อรบอยู่ จะพึงได้ผลนั้นก็หามิได้
เวรทั้งหลายย่อมระงับด้วยกำลังแห่งขันติ"
ชาดก

ผู้คอยจองเวรอยู่ในที่ใด บัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่นั้น
บุคคลอยู่ในที่มีคน จองเวรเพียงคืนเดียว หรือสองคืน
ก็อยู่เป็นทุกข์ ชาดก ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์
บุคคลละความ ชนะและความแพ้เสียแล้ว จึงสงบระงับ นอนเป็นสุข
พุทธภาษิต ---------- หมวดวิวาท ------------------------------ "

ถ้าแม้สัตบุรุษ(คนดี)ทั้งหลาย วิวาทกัน ก็กลับเชื่อมกันได้สนิทโดยเร็ว
ส่วน คนพาลทั้งหลาย ย่อมแตกกันเหมือนภาชนะดิน
เขาย่อมไม่ได้ความสงบ เวรกันได้เลย"
ชาดก

บุคคลในโลกยึดถือในทิฐิ (ลัทธิ, ศาสนา )ทั้งหลายว่า
สิ่งนี้เป็นอย่างยิ่ง ย่อมกระทำศาสดาเป็นต้นของตนให้เป็นผู้ประเสริฐ
กล่าวผู้อื่นนอกจากศาสดาเป็นต้นของตนนั้นว่าเลวทั้งหมด
เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นจึงไม่ล่วงพ้นความวิวาทไปได้
พุทธภาษิต