โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล  

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล
ปุณณวิถี 20 สขุมวิท 101 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร


วัดธรรมมงคลตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยพระเทพเจติยาจารย์ ( อาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร ) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลรูปปัจจุบัน แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า “วัดป่าสะแก” เพราะแต่ก่อนนั้นบริเวณวัดเต็มไปด้วยต้นสะแกล้อมรอบบริเวณวัด และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนทวิหาร” ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๒ พระเทพเจติยาจารย์ ได้ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์กำแพงแสนขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียน โดยได้เปิดสอนการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ ๓ เทียบเท่า ป.๗ และระดับ ๔ เทียบเท่า ม.๓ ซึ่งใช้เวลาเรียนระดับชั้นละปีครึ่ง ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมและที่วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางของวิทยาลัยสงฆ์กำแพงแสน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ยกเลิกการศึกษาผู้ใหญ่ในที่สุด โดยได้ขอตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจนกระทั่งปัจจุบันได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘

ผู้จัดการโรงเรียนชื่อ พระครูสังฆรักษ์บุญส่ง สิริธมฺโม อายุ ๕๓ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, คบ. (เอกบริหารการศึกษา) สังกัดวัด ธรรมมงคล ตำบล บางจาก อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ ๒๕๓๘

หัวหน้าสถานศึกษาชื่อ พระครูปลัดสุพล ขนฺติพโล อายุ ๔๑ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก , ป.ธ. ๓ , MA. สังกัดวัด ธรรมมงคล ตำบล บางจาก อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘
ที่ดินของวัดทั้งหมด ๓๒ ไร่ ใช้เป็นโรงเรียนจำนวน ๕ ไร่ ๒ งาน