หลักสูตรสมาธิเบื้องต้น 3 วัน 2 คืน
การฝึกสมาธิ คณะ……………………….. จำนวน…………คน
ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
วัน ………………. ที่ …….. เดือน……………………พ.ศ. 2546
กราบนมัสการ…………………………………..กระผม………………………… พร้อมด้วยพระพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่สถาบันพลังจิตตานุภาพคณะ…………………………………………ที่เข้าฝึกอบรมรู้สึกปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่พระอาจารย์เมตตามาเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ การฝึกอบรมยุวสาสมาธิในครั้งนี้


ในการฝึกอบรมยุวสาสมาธิครั้งนี้ ได้ดำเนินการอบรมตามหลักการ และวัตถุประสงค์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร คือ เรียนทฤษฎีเกี่ยวกับการทำสมาธิ เช่น จุดประสงค์การทำสมาธิ , ประโยชน์ของสมาธิ , สมาธิกับการเรียน , สมาธิกับการควบคุมอารมณ์ , วิทิสาสมาธิ เป็นต้นและเรียนภาคปฏิบัติคือปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิทำวัตรสวดมนต์เช้าทำวัตรเย็นตามวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียนในการอบรมครั้งนี้คือเพื่อให้นักเรียนพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ซึ่งบัดนี้คณะที่เข้าฝึกอบรมยุวสาสมาธิได้รับฝึกอบรมจบครบหลักสูตรแล้ว ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติบัดนี้จะได้ทำพิธีปัจฉิมนิเทศตามที่พิธีกรจะได้ดำเนินการต่อไป กราบนมัสการด้วยความเคารพ ครับผม


สาธุๆ