สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
หลักสูตรคณะสาสมาธิ
คณะสาสมาธิ ( สมาธิสันจร )

 หลักสูตร 1 วันสำหรับครูสมาธิและบุคคลทั่วไป หลักสูตรนี้เน้นการสร้างสัมพันธไมตรีกันระหว่างครูสมาธิแต่ละรุ่นตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาครูสมาธิได้ร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและพระศาสนาคือได้ร่วมกันปฏิบัติสมาธินอกสถานที่ทั้งยังได้ทำบุญร่วมกันตามวัดต่าง ๆ ตามแต่สถาบันฯ จะกำหนดในแต่ละครั้ง กำหนด 3 เดือน 1 ครั้ง

ตารางคณะสาสมาธิ ( สมาธิสันจร )
วันที่ 7 มีนาคม 2547
วันที่ 27 มิถุนายน 2547
วันที่ 26 กันยายน 2547
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2547

เป้าหมายของหลักสูตร

นักศึกษาครูสมาธิทุกรุ่น และบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ผ่านการเรียนหลักสูตรครูสมาธิ
กิจกรรมหลัก
1. การทำสมาธิการและทำบุญตามวัดต่างๆ
2. แลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างเดินทาง
3. สร้างสัมพันธไมตรีต่อกันและกัน