อนุบาลธรรมศาลาหรือปัจจุบันเรีกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กธรรมศาลา
วัดธรรมมงคล
ตั้งอยู่ที่วัดธรรมมงคล เลขที่ 132 ซอยปุณณวิถี 20
ถนนสุขุมวิท101 แขวงบางจาก เขตพระโชนง
กรุงเทพมหานคร 10260 โทร.027305310

 

อนุบาลธรรมศาลา ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2519 โดยได้ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์ฯ พระองค์ทรงปรารภว่าสมควรให้มีการก่อตั้งสถานศึกษาให้กับเด็กๆขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและเพื่อให้พระสงฆ์ได้มีโอกาสรับใช้สังคมมากขึ้น โดยพระองค์ทรงพระราชทานชื่อศูนย์ไว้ว่า " ธรรมศาลา" หมายถึงศาลาสำหรับทรงธรรม ดังนั้นพระราชธรรมเจติยาจารย์(หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลจึงได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น โดยตั้งชื่อว่า "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธรรมศาลา วัดธรรมมงคล" และได้เปิดรับเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชน นอกชุมชน และบริเวณใกล้เคียงเข้ามาอยู่ในความดูแลเป็นประจำทุกปี โดยมีพระภิกษุ สามเณรเป็นบุคลากรดำเนินการสอน อาคารเรียนสมัยแรกนั้นเป็นหลังคามุงใบจาก ใช้ไม้ไผ่ล้อมรอบกันเด็กออกข้างนอก และได้ปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นหลังคามุงสังกะสี มุงกระเบื้อง พื้นเป็นปูนซิเมนต์ และในปีพ.ศ. 2540 ทางวัดได้มอบศูนย์แห่งนี้ให้กับหน่วยงานการศึกษากรุงเทพมหานคร และจัดให้เป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 50 ศูนย์ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังค์ได้สร้างถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในปีกาญจนาภิเษก และให้ทางฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครผู้ดูแลเด็ก(ผดด.)เข้ามาดูแล อบรมสั่งสอน เด็กนักเรียนแทนพระภิกษุ สามเณร โดยสร้างอาคารขนาดความสูง 4 ชั้น มีห้องเรียนมากกว่า 20ห้องเรียน ไว้รองรับเด็กนักเรียนที่จะเข้ามาอยู่ในความดูแล ในปีการศึกษา 2543 มีนักเรียนทั้งหมด 453 คน ปีการศึกษา 2544 มีนักเรียนทั้งหมด 423 คน
ปีการศึกษา 2547 มีนักเรียนทั้งหมด 440 คน ในขั้นแรกได้มีพระภิกษุสอนมาโดยตลอด จนถึงปีพ.ศ. 2540 จึงได้เปลี่ยนให้ฆราวาสเป็นผู้ทำการสอน แต่ทางพระภิกษุก็ได้รับการแต่งตั้งจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังค์ให้มาบริหารงานอยู่เช่นเดิม มีพระภิกษุ 3 รูป และมีผู้ดูแลทั้งหมด 28 คน โดยแบ่งเป็นแผนกโภชนาการ 4 คน และแผนกการเรียนการสอนอีก 24 คน โดยผู้ดูแลเด็กทั้งหมดได้รับค่าตอบแทนจากทางฝ่ายพัฒนาชุมชน


วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งศูนย์ฯ
1 เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต้องทำมาหากิน และไม่มีเวลาดูแล
2 เพื่ออบรมสั่งสอนเด็กเล็กให้มีความรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม
3 เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กๆก่อนจะเลื่อนไปเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป
4 เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา