ความหมายของกรรม

กฎแห่งกรรม มีความหมายสำคัญอยู่สองคำ คือ "กฎ" และ "กรรม"

 

คำว่า "กฎ" อาจจะเกี่ยวข้องกับข้อบังคับ กติกา ระเบียบ แบบแผน

คำว่า "กรรม" หมายถึงการกระทำ

กรรมดี ให้ผล คือความสุข กรรมชั่ว ให้ผลคือความทุกข์ หรืออย่างที่พูกว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว โดยทางศาสนาได้สอนให้คน ละความชั่ว ทำแต่ความดี ทุกคนย่อมต้องการความสุข เกลียด หลีกเลี่ยงความทุกข์ ศาสนาสอนว่า อะไรบ้างเป็นความชั่ว ให้ผลคือความทุกข์ อะไรบ้างเป็นความดี ให้ผลคือความสุขทั้งในปัจจุบัน อนาคต และโลกหน้า

 

สำหรับปัจจุบัน อนาคต พอจะมองเห็นและเข้าใจ แต่สำหรับโลกหน้านั้น คนที่มีศรัทธาในเรื่องกรรมน้อยหรือาจจะไม่เชื่อเลยว่า กรรมดีกรรมชั่วในชาตินี้จะให้ผลในชาติต่อไป พูดสั้นๆ คือการลืมชาติ

 

กฏแห่งกรรม หมายความว่า กรรมย่อมมีเหตุและมีผลคือ เหตุให้ทำกรรม และผลของกรรมทั้งชาตินี้และชาติหน้า ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว กรรมดีให้ผลเป็นสุข กรรมชั่วให้ผลเป็นทุกข์

 

หลักธรรม (กรรม)

คำทำดีได้ดี คนทำชั่วได้ชั่ว เหมือนหว่านพืชชนิดใด ย่อมได้รับผลชนิดนั้น

 

ดีชั่วให้ผลต่างกัน กรรมดีให้เกิดในที่ดี กรรมชั่วให้เกิดในที่เลย

 

ยาทิสัง วะปะเต พีชัง ตาทิสังละภะเต ผะลัง กัละยาณะการี กัละยาณัง ปาปะการี จะ ปาปะกัง

 

สว่างอื่นใดในอากาศ ไม่โอภาสเท่าสว่างตะวันฉาย

แสงสิ่งอื่นเข้มแข็งที่แรงร้าย ก็แพ้พ่ายแรงกรรมที่ทำไว้

(สุนทรภู่)

 

 

เวร เหมือนเงาติดเต้า ตามตน

กรรม ก่อกรรมกรรมดล ดัดดิ้ว

บัน ดาหมู่อกุศล สู่ทุค ติแฮ

ดาล บาปบาปติดติ้ว แต่งตั้งตามสนอง

(จินดามณี)

 

หลักฐานทางตำนาน เกี่ยวกับเรื่องผลของกรรมดี กรรมชั่ว ยังมีอีกมาก นำมากล่าวโดยละเอียดก็เป็นตำนานไป ที่ยกมาเป็นเพียงหลักฐานและตัวอย่างในเรื่องนี้ เรื่องของกรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซับซ้อน ผู้สนใจจะหาคำตอบที่ถูกต้อง ต้องใจเย็น อ่านไปคิดไป อย่าได้รีบตัดสินใจเอาง่ายๆ ว่าจริงหรือไม่จริง คนไม่เชื่อผลของกรรม คือคนยุคหิน สรุปผลเอาง่ายๆ ซึ่งทำให้ขาดทุน สูญเสียอย่างใหญ่หลวงแก่ชีวิต ยุคนี้เป็นยุคคอมพิวเตอร์ เชื่อไม่เชื่อต้องศึกษาก่อน อย่าได้ถือความชอบใจไม่ชอบใจตน

 

ท่านที่เชื่อกรรม ผลแห่งกรรมก็ต้องเป็นคนมีปัญญาด้วย เพราะเพียงว่าเชื่ออย่างเดียว อาจจะทำให้เห็นเป็น "งมงาย" ได้ เรามีเรื่องจริงมากมายที่เกิดขึ้น ขอให้เราได้ศึกษากันต่อไป พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมต่อชาว กาลามะ ที่เรียกว่า กาลามสูตร หรือบางคนก็เรียกว่า เกสปุตสูตร ซึ่งก็เป็นเรื่องเดียวกัน เป็นชื่อของบ้านชื่อของตระกูล ก็เป็นเครื่องเตือนสติคนนับถือศาสนา ที่เป็นคนตาบอดคำช้างนั่นเอง