เมตตาธรรม

 

คำว่าเมตตาธรรมนั้นแปลว่า การเสียสละ คือเสียสละเพื่อประโยชน์ตนเองและประโยชน์ผู้อื่น การจะทำชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้ อับดับแรกจะต้องสร้างตัวของเราขึ้นมาก่อน เขาเรียกว่าเมตตาตน คำว่าเมตตาตนนั้นคือสร้างหลักฐานให้แก่ตัวเราเองเป็นต้นว่า การสร้างพื้นฐานแห่งความรู้ มีการศึกษาเล่าเรียนมาตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย อันนี้คือความเมตตาตน ต่อจากนั้นช่วยเหลือครอบครัวและสร้างหลักฐานของชีวิต

อันนี้ก็ถือว่าเราได้เมตตาตนแล้ว แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีสิ่งที่เราจะต้องเสียสละเช่นเรามีความรู้ ความฉลาด เรามีทรัพย์สินเงินทอง เรามีสิ่งของอะไรที่เราจะช่วยผู้อื่นได้ เราก็เสียสละให้สังคมไป แต่การเสียสละนั้นไม่ใช่ว่าเรามีเงินหนึ่งร้อยสละหนึ่งร้อย เรามีหนึ่งร้อยสละสองร้อย ยืมเขาอีกหนึ่งร้อย ถือว่า ไม่ใช่การเสียสละที่ถูกต้อง เพราะการเสียสละที่ถูกต้องนั้นเขาบอก่า อาจจะต้องแบ่งเป็น 4ส่วน หนึ่งเก็บไว้ใช้เมื่อถึงคราวจำเป็น

ส่วนหนึ่งเสียภาษี อีกส่วนหนึ่งนั้นบูชาคุณ และอีกส่วนหนึ่งนั้นใช้ตามปกติ อย่างนี้เรียกว่าแบ่งออกเป็น 4 ส่วน แต่การจะเสียสละไม่ใช่เฉพาะเดียงทรัพย์สินเงินทอง ถ้าเงินเราไม่มี เราก็ใช้แรงเราช่วย คนอื่นเขา หรือว่าเมื่อเวลาที่เขาขาดผู้ช่วยคิด ถ้าเรามีสติปัญญาเราก็ใช้สติปัญญาช่วยเหลือการช่วยเหลือด้วยสติปัญญาก็ถือว่าเป็นการเสียสละอย่างหนึ่งเหมือนกัน ดั้งนั้นการเสียสละหรือเมตตาก็เพื่อประโยชน์ตนและบุคคลอื่นเป็นการสร้างโลกให้สวยงามและสงบสุขยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

 

พระเทพเจติยาจารย์

เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล
ประธานสงฆ์คณะธรรมยุติในประเทศแคนาดา

 

 

ประมวลภาพ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร