พระราชาคณะชั้นราช 144 ตำแหน่ง


พระราชกวี
พระราชชยาภรณ์
พระราชญาณปรีชา
พระราชญาณวิสุทธิโสภณ
พระราชญาณเวที
พระราชดิลก
พระราชธรรมคณี
พระราชธรรมเจติยาจารย์
พระราชธรรมวิเทศ
พระราชธรรมภาณี
พระราชธรรมานุวัตร
พระราชธรรมมุนี
พระราชธรรมเมธี
พระราชธรรมโมลี
พระราชธรรมจราจารย์
พระราชธรรมสุธี
พระราชบัณฑิต
พระราชปัญญากวี
พระราชปัญญาภรณ์
พระราชปัญญาเมธี
พระราชปัญญาวิสารัท
พระราชปัญญาสุธี
พระราชปริยัติโกศล
พระราชปริยัติดิลก
พระราชปริยัติบดี
พระราชปริยัติมุนี
พระราชปริยัติเมธี
พระราชปริยัติโมลี
พระราชปริยัตยาจารย์
พระราชปริยัตยาภรณ์
พระราชปริยัตยาลังการ
พระราชปริยัติเวที
พระราชปริยัติสุธี
พระราชปริยัติโสภณ
พระราชปรีชาญาณมุนี พระราชกิตติเมธี
พระราชพรหมาจารย์
พระราชพฤฒาจารย์
พระราชพิพัฒน์โกศล
พระราชพิศาลสุธี
พระราชพุฒิเมธี
พระราชพุทธิญาณ
พระราชพุทธิญาณวงศ์
พระราชพุทธิรังษี
พระราชพุทธิวิเทศ
พระราชภาวนาวิกรม
พระราชภาวนาวิสุทธิ์
พระราชภัทราจารย์
พระราชมงคล
พระราชมงคลมุนี
พระราชมหาเจติยาภิบาล
พระราชมุกดาหารคณี
พระราชมุนี
พระราชมุนีนายก
พระราชเมธากร
พระราชเมธาภรณ์
พระราชเมธี
พระราชโมลี
พระราชรัชมงคลโกวิท
พระราชรัชมงคลโกศล
พระราชรัชมงคลเมธี
พระราชรัชมงคลเวที
พระราชรัตนดิลก
พระราชรัตนมงคล
พระราชรัตนมุนี
พระราชรัตนเมธี

พระราชรัตนโมลี
พระราชรัตนรังษี
พระราชรัตนวิมล
พระราชรัตนสุธี พระราชกิตติรังษี
พระราชรัตนโสภณ
พระราชรัตนากร
พระราชรัตนาภรณ์
พระราชรัตโนบล
พระราชวชิรดิลก
พระราชวชิรโสภณ
พระราชวรคุณ
พระราชวรญาณ
พระราชวรญาณมุนี
พระราชวรนายก
พระราชวรมุนี
พระราชวีรมุนี
พระราชวรเมธาจารย์
พระราชวรเมธี
พระราชวรรณเวที
พระราชวราจารย์
พระราชวรานุวัตร
พระราชวิจิตรโมลี
พระราชวิทยาคม
พระราชวินยาภรณ์
พระราชวินัยเวที
พระราชวิมลโมลี
พระราชวิริยสุนทร
พระราชวิริยาภรณ์
พระราชวิสุทธาจารย์
พระราชวิสุทธิมุนี
พระราชวิสารท
พระราชวิสุทธิคุณ
พระราชวิสุทธิญาณ
พระราชวิสุทธิดิลก
พระราชวิสุทธิธรรมรังสี
พระราชวิสุทธินายก
พระราชวิสุทธิเมธี พระราชคุณาภรณ์
พระราชวิสุทธิโมลี
พระราชวิสุทธิโสภณ
พระราชวีราภรณ์
พระราชเวที
พระราชศิริธรรมเมธี
พระราชศิลาจาร
พระราชศีลสังวร
พระราชศีลวิมล
พระราชสารโกศล
พระราชสารสุธี
พระราชสิทธิคุณ
พระราชสิทธิโมลี
พระราชสิทธิวิมล
พระราชสิทธิวิเทศ
พระราชสิทธิเวที
พระราชสุทธาจารย์
พระราชสุทธิญาณ
พระราชสุทธิญาณมงคล
พระราชสุทธิธรรมรังษี
พระราชสุธรรมเมธี
พระราชสุธรรมาภรณ์
พระราชสุธี
พระราชสุมนต์มุนี
พระราชสุเมธี
พระราชสุวรรณโสภณ
พระราชสุวัฒนาภรณ์
พระราชสังวรญาณ
พระราชสังวรวิมล
พระราชสังวรอุดม
พระราชสันทัศกาจารย์
พระราชโสภณ
พระราชอุดมมงคล