9 มงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์

 

พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า การบูชามี ๒ อย่าง สร้างความ เป็นศิริมงคลแก่ตนเอง
๑. บูชาด้วยวัตถุสิ่งของ มีดอกไม้ธูปเทียนเคารพ
กราบไหว้ถวายเป็นพุทธบูชา เป็นต้น
๒. บูชาด้วยการปฏิบัติ มีการสวดมนต์, นั่งสมาธิ, เดินเวียนขวา ๓ หรือ ๙ รอบ พร้อมสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ ถวายเป็นพุทธบูชา เป็นต้น การบูชาสิ่งที่ ควรบูชาเป็นอุดมมงคลสูงสุด ผู้บูชาอยู่เป็นนิตย์ชีวิต ย่อมมีความสุขความเจริญ

 

๑. พระบรมสารีริกธาตุ (พระธาตุ)

พระบรมสารีริกธาตุ,พระอุรังคธาตุ และ พระเกศาธาตุ แห่งองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณพระเทพ- เจติยาจารย์ได้เดินทาง ไปอัญเชิญมาจาก ประเทศบังกลาเทศ ถึง ๒ ครั้ง คือปี พ.ศ. ๒๕๑๗ และปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ต่อมา ได้สร้างพระมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อเป็น ที่ประดิษฐาน

 

๒.พระพุทธรูป ภปร. (หลวงพ่อองค์ดำ)

พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จมาเท ทองหล่อ ณ วัดธรรมมงคล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ ประดิษฐาน ณ วิหารชั้น ๒ ของ พระวิริยมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์

๓. พระอโศกพยา (หลวงพ่อพันปี)

เป็นพระพุทธรูปแกะสลักด้วย หินทราย อายุกว่าพันปีซึ่งรัฐบาล ประเทศ บังกคาเทศอัญเชิญมาจาก พิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติเพื่อถวายแด่ พระเดชพระคุณพระเทพเจติยาจารย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ ประดิษฐาน ณ ชั้น ๒ ทางทิศตะวันตก ของพระมหาเจดีย์

 

๔.พระอัฏฐาฬส (หลวงพ่ออัฏฐาฬส)

สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ความสูง ๑๘ ศอก ถวายพระนามว่าพระอัฏฐาฬส โดยพระเดชพระคุณพระเทพเจติยาจารย์ จุดประสงค์ เพื่อให้เป็นพระประธาน ทางทิศตะวันออก ประดิษฐาน ณ ชั้น ๒ ของพระมหาเจดีย์

 

๕. พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (หลวงปู่มั่น)

พระเกจิอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนา ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นแบบอย่างแห่ง การปฏิบัติ กรรมฐานในยุคปัจจุบันแม้ว่าพระอาจารย์มั่น จะมรณภาพไปนานแล้ว แต่คุณงามความดีที่ท่านได้ทำให้ พระพุทธศาสนายังคงอยู่ตลอดไป อยู่ ณ ศาลาราย ชั้น ๒ ด้านทิศตะวันออกของพระมหาเจดีย์

 

๖.พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย (หลวงพ่อหยก)

พระพุทธรูปหยกสีเขียวบริสุทธิ์ ใหญ่ที่สุดในโลก แกะสลักจากหยก เขียวน้ำหนัก กว่า ๓๒ ตัน โดยช่างฝีมือดีชาวอิตาลี ใช้เวลาแกะสลัก ๑๒ เดือน สวยสดงดงาม ตรงตามพุทธ ลักษณะ สร้างขึ้นตามดำริของพระเทพเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลที่นิมิตเห็นก่อน นำมาแกะสลัก ประดิษฐาน ณ ศาลา ภปร.

 

๗.พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิมหยก)

แกะสลักจากหินหยกเขียวบริสุทธิ์ น้ำหนักกว่า ๓๒ ตัน ก้อนเดียวกับที่ ใช้แกะพระหยก โดยนายช่างคน เดียวกัน, ถือว่าเป็นประติมากรรม ที่งดงามน่าอัศจรรย์ยิ่ง สิ่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ ณ ศาลา ภปร. ชั้น ๓

 

๘.พระพุทธมงคลบพิตร (หลวงพ่อพุทธมงคล)

เป็นพระประธาน ประจำ พระอุโบสถ วัดธรรมมงคล สร้าง ด้วยศิลปะร่วมสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงเททองหล่อเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๐๙ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ในขณะนั้น) ทรงถวายพระนามว่า
๏พระพุทธมงคลบพิตร วิชิตสรรพโรคาพาธ
ประสาธน์สันติสุขสวัสดี ประสิทธิศรีสรรพมงคล
สกลวิสุทธิธรรมโลกนาถ

 

๙.พระเมตตาพระพุทธเจ้า (หลวงพ่อเมตตา)

สร้างขึ้นด้วยการนิมิตเห็น พระพุทธเจ้าลอยมาจากท้องฟ้า มีพุทธรัศมีเปล่งออกมาจากพระวรกายอย่างงดงาม พระพักตร์เปี่ยมไปด้วย ความเมตตา ทรงยกพระหัตถ์ประทานพร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ ณ ศูนย์สมาธิเวฬุพัชร จ.เชียงราย
ในกาล ต่อมาเมื่อเดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๔๔ พระเดชพระคุณพระเทพเจติยาจารย์ และพระภิกษุ-สามเณรวัดธรรมมงคล พร้อมด้วยสาธุชนมาร่วมพิธีเททองหล่อ มากมายเป็นประวัติการณ์