คำกล่าวรายงานพิธีปฐมนิเทศ
การฝึกอบรมยุวสาสมาธิคณะ……จำนวน…… คน
ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ นครธรรม วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
วัน ที่ เดือน พ.ศ. 2546

กราบนมัสการ……………………………….…กระผม………………………………….พร้อมด้วยพระพี่เลี้ยง พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนปฐมทวีทาภิเษก ที่เข้าฝึกอบรมรู้สึกปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระอาจารย์เมตตามาเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ การฝึกอบรมยุวสาสมาธิในครั้งนี้ซึ่งสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้ดำเนินการสอนหลักสูตรครูสมาธิโดยพระราชธรรมเจติยาจารย์(หลวงพ่อวิริยังค์สิรินธโร)เมื่อวันที่2กรกฏาคม2540เพื่อผลิตครูสมาธิณปัจจุบันหลวงพ่อท่านก็ได้สอนชาวไทยและแคนาดาให้เป็นครูสมาธิใช้เวลาเรียน6เดือนหลวงพ่อท่าน
มองเห็นความสำคัญของเยาวชน ว่าเป็นผู้ที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญต่อไป ท่านจึงได้เขียนหลักสูตร “ยุวสาสมาธิ” ระยะเวลา 3 วัน 2คืนให้เยาวชนฝึกความสงบแก่จิตใจโดยการทำสมาธิสะสมพลังจิตเพื่อให้เยาวชนจะได้เจริญวัยทั้งร่าง
กายและจิตใจอย่างสมบูรณ์มีพัฒนาการในการรักษาศีลการใช้สมาธิและการใช้ปัญญาเพื่อการศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของเยาวชน และดำเนินชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีคุณภาพ ประพฤติตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสมวัย อันจะยังผลให้เป็นเยาวชน

- มีความเฉลียวฉลาดเข้าใจในสิ่งต่างได้ง่ายและรวดเร็ว
- มีความจำดี
- มีความคิดสร้างสรรค์
- มีความโปร่งใสในการใช้ความคิดแก้ปัญหาต่างๆได้ดี
- มีความสงบ สุขุมเยือกเย็น

โครงการนี้เป็นโครงการที่จะทำให้เกิดความสุขและสันติภาพ เช่น เกิดความสุขแก่ตัวเรา เกิดความสุขแก่ครอบครัว เกิดความสุขแก่สังคมเกิดความสุขแก่ประเทศชาติ และเกิดความสุขต่อโลก เพราะจุดประสงค์ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ จุดประสงค์ของการทำสมาธิ คือ “การสร้างพลังจิตให้แก่ประชาชน” บัดนี้จะได้ทำพิธีปฐมนิเทศตามที่พิธีกรจะได้ดำเนินการต่อไป กราบนมัสการด้วยความเคารพครับผม