พัดยศสมณศักดิ์


พัดยศสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ

พัดยศสมณศักดิ์ สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ

เป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นตาดเหลือง มีคั่นสลับเป็นริ้วด้วยตาดสีน้ำเงินอ่อน และขาวปักลายกนกด้วยดิ้นเลื่อม และทองแร่ง ใจกลางเป็นตาดเหลือง ปักเป็นช่อใบเทศ แฉก ๙ กลีบ ด้ามเป็นงา คอแกะเป็นรูปเทพนม ส้นแกะเป็นบัวกลุ่ม ยอดแกะเป็นบัวซ้อน

พัดยศสมณศักดิ์ พระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ

เป็นพัดแฉกรูปทรงข้าวบิณฑ์ พื้นโหมดเหลือง สลับริ้วลูกคั่นตาดสีแดง ขาว น้ำเงินอ่อน ปักลวดลายด้วยดิ้นเลื่อม ทองแร่ง ลายกนกก้านขด ใจกลางเป็น โหมดเหลืองปักเป็นช่อใบเทศ ด้ามงาต่อกลาง ส้นและคอแกะเป็นบัวซ้อน

พัดยศสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นธรรม

เป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นแพรสีต่าง ๆ (ขาว เหลือง แดง ดำ เขียว ชมพู ม่วง น้ำเงิน) มีริ้วไหมทองเส้นหยาบคั่น ปักดิ้นเลื่อม ทองแร่ง ลายก้ามปูรักร้อย ใจกลางปักเป็นช่อใบเทศ แฉกใบใหญ่ ๕ กลีบ ด้ามงาต่อส้นแกะเป็นบัวกลุ่ม คอแกะเป็นรูปเทพนม ยอดแกะเป็นบัวซ้อน

พัดยศสมณศักดิ์ พระราชคณะชั้นเทพ

เป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นกำมะหยี่สีแดง ริ้วลูกคั่นสีเขียวสลับกับพื้นสีน้ำเงินแก่ ปักดิ้นเลื่อมทองแร่ง ประดับพลอยสี ลายรักร้อย ใจกลางปักเป็นช่อใบเทศ แฉกใบใหญ่ ๕ กลีบ ด้ามงาต่อส้นแกะเป็นบัวกลุ่ม คอแกะเป็นเทพนม ยอดแกะเป็นบัวซ้อน

พัดยศสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นราช

เป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นกำมะหยี่ สีแดง สลับสี ปักทองแร่ง ลายก้านขดใบเทศ ใจกลางปักเป็นหน้าราหู แฉกใบใหญ่ ๕ กลีบ ด้ามงาต่อ ส้นและคอ แกะเป็นบัวกลุ่ม ยอดแกะเป็นบัวซ้อน ถ้าเป็นฝ่ายวิปัสนาธุระ ใช้พื้นกำมะหยี่สีขาวล้วน นอกนั้นเหมือนกัน

พัดยศสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นสามัญยกฝ่ายวิปัสสนาธุระ

เป็นพัดหน้านาง งาสาน ด้ามงาต่อ ส้นและคอ แกะเป็นบัวกลุ่ม ยอดเป็นเม็ดทรงมัณฑ์อย่างใหม่ เป็นพัดแฉกพื้นกำมะหยี่สีขาว ปักดิ้นด้าน ลายก้ามปู รักร้อยร้อยใบเทศ ใจกลางปักเป็นหน้าราหูเล็ก แฉกใบเล็ก ๕ กลีบ ด้ามงาต่อ ส้นและคอแกะเป็นบัวกลุ่ม ยอดแกะเป็นบัวซ้อน ถ้าเป็นฝ่ายวิปัสสนาธุระ ใช้พื้นกำมะหยีสีขาวล้วน นอกนั้นเหมือนกัน

พัดยศสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ

เป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นกำมะหยี่สลับสี ปักดิ้นเลื่อม ลายก้ามปูใบเทศ ใจกลางปักเป็นหน้าราหูใหญ่ กระจังขอบนอกสีแดง ลายลูกคั่นสลับสีเขียว ม่วง เหลือง ใจกลางสีน้ำเงินแฉกใบใหญ่ ๕ กลีบ ด้ามงาต่อ ส้นและคอแกะเป็นบัวกลุ่ม ยอดแกะเป็นบัวซ้อน
หมายเหตุ เปรียญในที่นี้ หมายถึง เปรียญตั้งแต่ ๓ ประโยค ถึง ๙ ประโยค

พัดยศสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นสามัญยก

เป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นกำมะหยี่สลับสี ลายหักทองขวางจีน แฉกใบใหญ่ ๕ กลีบ ด้ามงาต่อ ส้นและคอแกะเป็นบัวกลุ่ม ยอดแกะเป็นบัวซ้อน
อย่างใหม่ ปักดิ้นด้านลายก้ามปูรักร้อยใบเทศ ใจกลางปักเป็นหน้าราหูเล็ก นอกนั้นเหมือนกัน

พัดยศสมณศักดิ์ พระราชาคณะ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

เป็นพัดหน้านาง งาสาน ขอบงา คาบตับงา ด้ามงาต่อ ส้นและคอแกะเป็นบัวกลุ่ม ยอดเป็นเม็ดทรงมัณฑ์
อย่างใหม่ เป็นพัดแฉกพื้นกำมะหยี่สีขาว ปักดิ้นด้านลายก้ามปู รักร้อยใบเทศ ใจกลางปักเป็นหน้าราหูเล็ก แฉกใบเล็ก ๕ กลีบ ด้ามงาต่อ ส้นและคอแกะเป็นบัวกลุ่ม ยอดแกะเป็นบัวซ้อน