From : "luangphor viriyang" <ratchadham@hotmail.com>
To : meditationpw@hotmail.com
Subject : เหตุผลบัตรสีชมพู
Date : Thu, 30 Jan 2003 08:50:37 -0700

1.เนื่องจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้ดำเนินการสอนสมาธิเพื่อให้เกิดพลังจิตเป็นประโยชน์ในด้านจิตใจ ให้มีประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตที่มีประโยชน์และความสุข และเมื่อเรียนจบแล้วสามารถสอนผู้อื่นได้ การมาเรียนสมาธิ ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพนี้ เรียนฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะต้องการขยายงาน นี้ให้เป็นประโยชน์แก่มหาชนซึ่งขณะนี้สถาบันพลังจิตตานุภาพได้ขยายงานการสอนสมาธิแบบพื้นฐานอย่าง กว้างขวางทั้งในและต่างประเทศและก็ไดรับผลเป็นอย่างดี มีผู้สนใจมาเรียนรวมกันแล้วหลายพันคน ในการนี้ถือว่าเป็นการทำประโยชน์ต่อสังคมในด้านจิตใจตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือว่าเป็นการทำบุญกุศลชั้นสูงแก่ผู้สนับสนุนงานนี้อย่างแท้จริง โครงการบัตรสีชมพูจึงเป็นการสนับสนุนงานนี้อย่างกว้างขวาง เพราะว่าการดำเนินงานทั้งหลายเหล่านี้มีความ จำเป็นที่จะต้องใช้ปัจจัยจำนวนมากแต่ถ้าหากความเสียสละจากท่านที่ถือบัตรสีชมพูได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาก ขึ้นการขยายงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็จะกว้างขวาง สมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสแก่ พระสาวกว่า "ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเดินทางไปเผยแพร่พระธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนทั้งหลายในทุกทิศทางเถิด” สถาบันพลังจิตตานุภาพได้ดำเนินตามกระแสพระดำรัสของพระพุทธองค์ดังนั้นแล้ว.

2.ด้วยการตรากตรำกระทำการสอนสมาธิในจตุรทิศหวังเพื่อให้มหาชนได้พบหนทางสร้างพลังจิตด้วยการทำสมาธิ เมื่อมหาชนมีพลังจิตพอเพียงเขาทั้งหลายสามารถควบคุมจิตได้พวกเขาก็สามารถที่จะลดระดับความขัดแย้งต่างๆ ลงได้ พ้นระดับอันตรายแก่ครอบครัว-แก่สังคมและแก่โลกเกิดสันติภาพ เพราะว่าถ้ามหาชนพลังจิตไม่พอเพียงพวกเขาก็ไม่สามารถควบคุมจิตของเขาทั้งหลายได้ความขัดแย้งก็จะลุกลามใหญ่ โตอยู่ในระดับเป็นอันตรายแก่ครอบครัว-แก่สังคมและแก่โลกไม่มีสันติสุขสันติภาพ เกิดความวุ่นวายทั่วไป วัตถุประสงค์ จึงอยู่ที่การทำสมาธิผลิตพลังจิตให้แก่มหาชน ผู้ถือบัตรสีชมพูจึงถือว่าได้มีการสนับสนุนให้มหาชนเกิดความสุขและสันติ ภาพเป็นผู้มีความเสียสละที่ยิ่งใหญ่.

3.ผู้ถือบัตรสีชมพูมีศักดิ์ศรีสามารถมาที่สถาบันได้รับการต้อนรับให้พักทำสมาธิได้ในราคาย่อมเยาฯลฯที่กล่าวมานี้โดยย่อ ถ้าท่านมีทัศนคติตรงกันกับวัตถุประสงค์ของโครงการบัตรสีชมพู ของพระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สอนสมาธิให้กับประชาชนได้รู้จักวิธีสะสมพลังจิต เพื่อให้เกิดสันติสุขขึ้นในตัวเอง เกิด สันติสุขขึ้นในครอบครัว เกิดสันติสุขขึ้นในสังคม เกิดสันติสุขขึ้นในประเทศ ในที่สุดก็เกิดสันติสุขขึ้นในโลก พร้อมทั้งขยายสาขาของสถาบันพลังจิตตานุภาพออกไปทั่วโลกก็เชิญท่านสมัครเป็นสมาชิกบัตรสีชมพูได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเสียสละให้กับโครงการบัตรสีชมพู 100 บาทต่อเดือน สมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

1.โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (สาขาบางนา) ชื่อบัญชี Willpower Institute เลขที่บัญชี 0154-10357-2
2. ศาลาการเปรียญ 02-332-8226
3. สำนักงานเลขานุการวัดธรรมมงคล 02-332-4145
4. ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ 02-741-7821-2
5. คุณนิภาพร บัวทอง 01-373-1600
6. ห้องธุรการ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 02-311-1387 , 02 – 311 - 3903

พระเทพเจติยาจารย์

ขออนุโมทนากับสมาชิกบัตรสีชมพูที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการด้วยดีเสมอมา ด้วยมีข้อจำกัดในพื้นที่การนำชื่อมาลงในนิตยสารนี้ครั้งเดียวทั้งหมดนั้นไม่สามารถทำได้จึงได้ ทางโครงการจึงขอทยอยลงเพื่ออนุโมทนาในจิตกุศลของสมาชิกทุกท่าน

วิธีการสนับสนุนโครงการ

1.โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาบางนา) ชื่อบัญชี Willpower Institute บัตรสีชมพู เลขที่บัญชี0154-103572
2.หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบ pay in พร้อมใบสมัครเป็นสมาชิกไปที่ Fax:(02)332-4145, (02)741-7820 หรือส่งไปรษณีย์ถึง พระมหาสุพล ขันติพโล สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 ซอยปุณณวิถี 20 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ10260