หน้าที่คณาจารย์ระหว่างการฝึกอบรมยุวสาสมาธิ
ร่วมกับคณะครูพี่เลี้ยง
ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
1. แบ่งกลุ่มผู้เข้าฝึกสมาธิออกเป็น 4 - 8 กลุ่ม ตามกลุ่มสีคือ เขียว , ชมพู , ฟ้า , เหลือง , แดง ,ส้ม , ม่วง , ขาว ตามความเหมาะสม และเขียนชื่อนักเรียนในบัตรสีให้ชัดเจน
2. จัดแถวและควบคุมแถวผู้เข้าฝึกสมาธิตลอดหลักสูตร
3. ตรวจดูความเรียบร้อยในห้องพักของนักเรียน เช่น แอร์ ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น
4. ดูแลการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มของนักเรียนตามความเหมาะสม
5. ดูแลการอาบน้ำของนักเรียน
6. ร่วมเดินจงกรมนั่งสมาธิและทำวัตรเช้า-เย็น
7. เข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนทุก ๆ กิจกรรม
8. ดูแลการนอนของนักเรียน
9. เป็นผู้ช่วยพระอาจารย์ในทุกๆ กิจกรรม