อุปนิสัย 7 ประการเพื่อประสิทธิผลสูง

 

 

 

 

       โดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมของเราประกอบไปด้วยอุปนิสัยต่างๆ ในตัวเรา ความคิดจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติเป็นนิจก็จะกลายเป็นอุปนิสัย เมื่อมีอุปนิสัยก็จะกลายเป็นคุณลักษณะ และในที่สุดจะกลายเป็นวิถีชีวิต
      
       อุปนิสัยเป็นปัจจัยสำคัญต่อชีวิต และเกิดขึ้นตลอดเวลาจนเกือบไม่รู้ตัว แต่เราสามารถสร้างอุปนิสัยที่มีประสิทธิผลให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้ ด้วยความอดทนและตั้งใจจริง
      
       อุปนิสัยเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นผู้มีประสิทธิผลสูง ตามแนวคิดของ Stephen R. Covey ประกอบด้วย
      
       อุปนิสัยที่ 1 .. ต้องเป็นเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อน
      
       เป็นความหมายแห่งการริเริ่ม มีความหมายในฐานะความเป็นมนุษย์ที่สามารถรับผิดชอบชีวิตตัวเอง พฤติกรรมของเราเป็นส่วนหนึ่งจากการตัดสินใจของเรา เราต้องเป็นฝ่ายริเริ่มและรับผิดชอบในการกระทำทุกๆ อย่างที่เกิดขึ้น การกระทำของเราย่อมเกิดจากการเลือกของเราเอง อยู่บนพื้นฐานของคุณค่ามากกว่าผลจากเงื่อนไข
      
       อุปนิสัยที่ 2 .. เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายภายในใจ
      
       การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายภายในใจ ( being with the end in mind ) หมายถึง คุณต้องรู้เป้าหมายอย่างชัดเจน ว่าคุณต้องการอะไร ต้องการจะไปไหน เพื่อจะได้เข้าใจว่าคุณจะขยับไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างไร การกำหนดเป้าหมายไว้ในใจ จะเป็นสิ่งที่ใช้ตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณ ไม่ว่าพฤติกรรมในวันนี้ หรือวันหน้าจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่คุณกำหนดไว้ในใจ วิธีที่มีประสิทธิผลมากที่สุด ก็คือ " สนใจเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการเป็น และต้องการทำ โดยอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าและหลักการที่ดี "
      
       อุปนิสัยที่ 3 .. ทำตามลำดับความสำคัญ
      
       การบริหารที่ดีที่สุดคือ การทำทุกอย่างตามลำดับความสำคัญ ( putting first things first ) การบริหารก็คือการจัดระเบียบวินัยเพื่อทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ และหัวใจของการบริหารเวลา สามารถสรุปให้สั้นเหลือเพียงประโยคเดียวว่า " จัดการและดำเนินการตามความสำคัญ "
      
       อุปนิสัย 4 .. คิดแบบ win/win หรือสานประโยชน์
      
       " มิตรภาพไม่มีวันเกิดขึ้นได้ถ้าปราศจากความเชื่อมั่น และความเชื่อมั่นจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้ถ้าปราศจากความซื่อตรง "
      
       แนวคิดแบบ win/win นี้ ไม่ถือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่ง แต่เป็นปรัชญาโดยรวมที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อกัน เป็นการมองว่าชีวิตควรเป็นไปเพื่อความร่วมมือร่วมใจ ไม่ใช่เพื่อการแข่งขัน เพราะความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องทำให้อีกคนหนึ่งเสียหายหรือต้องแย่งชิงจากคนอื่น
      
       อุปนิสัยที่ 5 .. เข้าใจคนอื่นก่อนที่จะให้คนอื่นเข้าใจเรา
      
       ปาสคาลกล่าวว่า " หัวใจมีเหตุผลพอที่จะรู้ว่าเรื่องไหนไม่ต้องใช้เหตุผล "
       การเข้าใจคนอื่นต้องอาศัยการไตร่ตรอง แต่การทำให้คนอื่นเข้าใจเราจะต้องอาศัยความกล้าหาญ
       ความคิดแบบชนะ / ชนะต้องประกอบไปด้วยทั้งสองอย่างนี้ ยิ่งคุณสามารถทำความเข้าใจคนอื่นได้ลึกซึ้งเท่าไหร่ คุณจะยิ่งได้รับความศรัทธามากขึ้นเท่านั้น เมื่อคุณเข้าใจความรู้สึกของแต่ละคนเป็นอย่างดีแล้ว ความแตกต่างจะไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป
      
       อุปนิสัยที่ 6 .. ประสานพลัง
      
       การประสานพลัง หมายถึง การรวมข้อดีของอุปนิสัยทั้งหมดมารวมเข้าด้วยกันเพื่อทำงานใหญ่ให้สำเร็จ กุญแจสำคัญของการประสานพลังก็คือ การประสานพลังในตัวบุคคลนั่นเอง เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
      
       อุปนิสัยที่ 7 .. ลับเลื่อยให้คม
      
       อุปนิสัยที่ 7 เป็นเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ที่ช่วยรักษาและเพิ่มคุณค่าที่มีอยู่ในตัวคุณให้มากขึ้น การลับเลื่อยให้คม โดยทั่วไปแล้วหมายถึงการแสดงพลังขับเคลื่อนที่มีอยู่ในตัวบุคคล แล้วนำออกมาใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยใช้อย่างฉลาดและสมดุล
      
       หมั่นเพราะอุปนิสัยทั้ง 7 ประการนี้ให้ผลิงามในชีวิตเถิด เพื่อที่วันหนึ่ง ชีวิตของท่านก็จะเบ่งบานดุจดอกไม้งาม