ร่มแผ่นดิน
นับแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๗๐

๕ ธันวาคม … เด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้น ต่อมาโลกได้จารึกพระนาม
ของพระองค์น้อยเจริญชนม์เป็นกษัตริย์ผู้ทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการน้อยใหญ่ครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาญาณอันสูงส่ง ยังให้พสกนิกรภายใต้ร่มโพธิสมภารต่างอยู่เย็นเป็นสุข จวบจนทุกวันนี้
และเมื่อกาลเวลานับเนื่องมาจนถึงวโรกาสอันเป็นอภิลักขิตมหามงคลสมัย ที่ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ ๖ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ นี้ (ข้าพเจ้า……………..) ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ร่วมเทิดพระเกียรติในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ด้วยการถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน จวบจนปัจจุบัน ด้วยความปลาบปลี้ม ซาบซึ้งและภาคภูมิใจอย่างสูงสุด ที่ได้เกิดเป็นข้าแผ่นดินอยู่ใต้
“ ร่มแผ่นดิน “ ร่มพระบรมโพธิสมภาร
ตลอด ๕๐ ปีที่ผ่านมา กล้องถ่ายรูป แผนที่ และวิทยุสื่อสาร…ไม่เคยห่างจากพระวรกาย
ทุกแนวพระราชดำริ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของไพร่ฟ้า
“ ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือ การที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้านั่นคือ
คนไทยทั้งปวง…”
รัก…………………