คำสัตย์ปฏิญาณ
สถาบันพลังจิตตานุภาพ กรุงเทพมหานคร


ข้าพเจ้า จะขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า
ข้อที่หนึ่ง ข้าพเจ้า จะมีเมตตาต่อกัน
ข้อที่สอง ข้าพเจ้า จะมีความสามัคคีกัน
ข้อที่สาม ข้าพเจ้า จะให้อภัยซึ่งกันและกัน
ข้อที่สี่ ข้าพเจ้า จะไม่นำวิชาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิด
ข้อที่ห้า ข้าพเจ้า จะทำสมาธิแผ่เมตตาจิต แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
เพื่อความสันติสุขของโลกยิ่งขึ้นไป

พระเทพเจติยาจารย์
ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพขั้นตอนวิธีการนั่งสมาธิ


1. วิธีนั่งพื้น ให้เอาขาขวาทับขาซ้าย ตั้งกายให้ตรง ยกมือพนมระหว่างอก กล่าวคำอธิษฐานสมาธิตามอาจารย์ หรือผู้นำ ถ้าทำคนเดียวก็กล่าวคนเดียวดังนี้
“ ข้าพเจ้า ระลึกถึง คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณบิดามารดา คุณครูบา อาจารย์ จงมาดลบันดาล ให้ใจของข้าพเจ้า จงรวมลงเป็นสมาธิ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ( 3 จบ )
พุทโธ พุทโธ พุทโธ ”


เสร็จแล้วเอามือลงให้เอามือขวาหงายทับมือซ้าย วางไว้บนตัก หลับตา บริกรรมคำว่า “ พุทโธ ๆ ”
อยู่ในใจจนกว่าจะเลิกตามเวลาที่กำหนด หลังจากนั้นให้ตั้งใจสวดแผ่เมตตาพิเศษ ดังนี้
สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ , อะเวรา สุขะชีวิโน
ขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกัน จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด
กะตัง ปุญญัง ผะลัง มัยหัง , สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต
ขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้น จงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญ อันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเทอญ.

2. วิธีนั่งเก้าอี้ ให้นั่งห้อยเท้าลงตามสบาย ตั้งกายให้ตรง หรือหลังพิงเก้าอี้ก็ได้ ยกมือพนมระหว่างอกกล่าวคำอธิษฐาน และแผ่เมตตา เช่นเดียวกับข้อ 1. ( วิธีนั่งพื้น )บทสวดลาอาจารย์

หลังสวดแผ่เมตตาแล้วให้นักศึกษาสวดลาพร้อมกันว่า
หันทะทานิ มะยัง ภันเต , อาปุจฉามะ , พะหุกิจจา มะยัง , พะหุกะระณียา
ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอลากลับแล้ว เพราะมีกิจธุระหลายอย่างจะพึงทำ

อาจารย์ สวดอนุญาตว่า
ยัสสะทานิ ตุมเห กาลัง มัญญะถะ
บัดนี้ เป็นเวลาสมควรแก่กาลกลับแล้ว
นักศึกษาสวดรับว่า “ อามะ ภันเต ” ครับ/ค่ะ อาจารย์ เป็นอันเสร็จ