พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมหยก
ทรงยืนประทานพร สูง 2 เมตร 20 เซนติเมตร

 


พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์วกวรอิม ผู้บำเพ็ญพระบารมี 10 ทัศ และมีคุณธรรมเด่นชัด คือ เมตตาธรรม ซึ่งปรากฏ ในตำนานอันยาวนาน พุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธาตลอดมานับเป็นพันๆปี เพื่อแสดงออกมาจากนามธรรมมาเป็น รูปธรรม วัดธรรมมงคล นำโดย พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาส จึงได้มีการดำเนินการจัด สร้าง “ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์วกวนอิมหยก ”ลักษณะทรงยืน สูง 2 เมตร 20 เซนติเมตร โดยใช้หยกสีเขียวบริสุทธิ์

 


อันเป็นหยกก้อนเดียวกับที่ได้สร้างเป็นพระพุทธรูปหยกสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้เวลาแกะสลัก 9 เดือพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามราชกุมารฯ เสด็จแทนพระองค์ทรงพระสุหร่าย พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมหยกซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ .ที่บนศาลาหยก เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2540 ผู้ใดนับถือเลื่อมใส่ศรัทธาและเครารพนับถือต่อองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเชื่อว่าผู้นั้นย่อมเป็นบุคคลที่มีจิตอ่อนโยน มีเมตตาธรรม พร้อมที่จะเสียสละความสุขของตนแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น เพื่อความสุขของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดั่งธรรมภาษิตว่า“คบคนเช่นใด ก็เป็นคนเช่นนั้น ” โสปิ ตาทิสโก โหติ สหวาโสปิ ตาทิโส (จาก โพธิสัตว์ว์นัยสัตติคุมพชาดก 27/408)

 

ศาลาพระหยก

ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยก และพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมหยก ศาลาพระหยกเป็นศาลากระจก มีสระน้ำ ล้อมรอบประดับด้วยไม้ใบไม้ และดอกรอบขอบสระ เพื่อเป็นพุทธบูชาออกแบบตามสถาปัตยกรรมทันสมัยลักษณะ เป็นวงกลมโดยยึดหลักปฏิจจสมุปปบาท12ประการและมีการจารึกพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในศาลาแห่งนี้ด้วย สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกให้เป็นการสมพระเกียรติชั้นบนเป็นโถงกว้าง กึ่งกลางเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย (หลวงพ่อหยก) หน้าตักกว้าง 166 เซนติเมตร ซึ่งแกะสลักจากหยกสีเขียวบริสุทธิ์ก้อนใหญ่ที่สุดในโลก เป็นปฏิมากรรมชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว งดงามล้ำค่าหาประมาณมิได้ ด้านหลังขององค์พระพุทธรูปหยก ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปหยก พระดิษฐานพระอวโลิกเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมหยก โดยหลังคาโปร่งแสงเป็นลักษณะวงกลมเช่นเดียวกันถัดลงมาชั้นที่ 2 ใต้ฐานพระพุทธรูปหยก และพระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นที่บรรจุอัฐิบรรพบุรุษที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สมบูรณ์แบบ สะอาด ถูกลักษณะอนามัย ด้านบนเป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่รายล้อมไปด้วยแมกไว้นานาพันธ์ ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่วงศ์ตระกูล นอกจากนั้นยังอยู่ภายใต้รัศมีแห่งองค์บรมโพธิสมภาร ตรงตามศาสตร์ของฮวงจุ้ยทุกประการ ช่องบรรจุอัฐิมีหลายรูปแบบ อาทิเป็นช่อง เป็นกล่อง และเป็นห้องพิเศษ ฯลฯ พื้นปูด้วนหินอ่อนทั้งหมดทั้งหมด คงทนถาวรชั่วกาลนาน มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตลอดเวลา มีการเปิดเทปสวดอภิธรรม ทุกวัน เพื่อให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขติ