3 things in your life

 
 


: :

 

๑. สามสิ่ง..ในชีวิต ที่ไม่หวนกลับ คือ
เวลา คำพูด และโอกาส

๒. สามสิ่ง..ที่ชีวิตเราจะขาดเสียมิได้ คือ
ความสงบของจิตใจ ความซื่อสัตย์ และความหวัง

๓. สามสิ่ง..ที่มีคุณค่าต่อชีวิต คือ
ความรัก ความมั่นใจในตนเอง และเพื่อน

๔. สามสิ่ง..ที่ไม่แน่นอน คือ
ความฝัน ความสำเร็จ และโชคชะตา

๕. สามสิ่ง..ที่นำไปสู่ความพินาศของคน คือ
เหล้า ความเย่อหยิ่ง และความโกรธ