คำสัตย์ปฏิญาณ
สถาบันพลังจิตตานุภาพ กรุงเทพมหานคร


ข้าพเจ้า จะขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า
ข้อที่หนึ่ง ข้าพเจ้า จะมีเมตตาต่อกัน
ข้อที่สอง ข้าพเจ้า จะมีความสามัคคีกัน
ข้อที่สาม ข้าพเจ้า จะให้อภัยซึ่งกันและกัน
ข้อที่สี่ ข้าพเจ้า จะไม่นำวิชาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิด
ข้อที่ห้า ข้าพเจ้า จะทำสมาธิแผ่เมตตาจิต แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
เพื่อความสันติสุขของโลกยิ่งขึ้นไป

พระเทพเจติยาจารย์
ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ

ขั้นตอนของการเดินจงกรม

1. เส้นทางเดินจงกรม ทางสถาบันฯ ได้จัดไว้เป็นช่องทางมีตัวอักษรอยู่ที่จุดเริ่มต้น
2. ระยะทางเดินจงกรมไม่เท่ากัน เพราะจัดให้พอเหมาะกับสถานที่ๆ มีอยู่
3. ยืนตรงจุดเริ่มต้นทางเดินจงกรม พนมมือระหว่างอกแล้ว หลับตากล่าวคำอธิษฐานการเดินจงกรมในใจว่า


“ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ”
พุทโธ พุทโธ พุทโธแล้วยกมือที่พนมสูงขึ้นระหว่างคิ้ว กล่าวในใจว่า “ สาธุ ”
4. เอามือลง ใช้มือขวาจับมือซ้าย ห้อยมือพอสบายไม่เกร็ง
5. กำหนดจิตไว้ที่หน้าผาก ไม่ต้องหลับตา ตามองทางเดินจงกรมไกลกว่าตัวประมาณ 1.5 – 2 เมตร
6. เริ่มบริกรรมคำว่า “ พุทโธๆ ” อยู่ในใจ พร้อมก้าวเท้าขวาเดินตามด้วยเท้าซ้าย ไม่ช้าหรือเร็วเกินไปเดินในลักษณะเดินปกติ
7. เมื่อเดินสุดทางจงกรม ให้ค่อยๆ หมุนตัวกลับทางขวา ยืนทรงตัวตรง แล้วจึงเริ่มก้าวด้วยเท้าขวาเหมือนตอนเริ่มต้น
8. เมื่อครบตามเวลาที่กำหนด ให้ยืนตรงจุดเริ่มต้นเดิน พนมมือระหว่างอก กล่าวในใจว่า

“ สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ ”
ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุข ๆ เถิด


แล้วยกมือที่พนมขึ้นระหว่างคิ้วแล้วกล่าวในใจว่า “ สาธุ ” เป็นอันจบพิธีการเดินจงกรม


บทสวดลาอาจารย์

หลังสวดแผ่เมตตาแล้วให้นักศึกษาสวดลาพร้อมกันว่า
หันทะทานิ มะยัง ภันเต , อาปุจฉามะ , พะหุกิจจา มะยัง , พะหุกะระณียา
ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอลากลับแล้ว เพราะมีกิจธุระหลายอย่างจะพึงทำ

อาจารย์ สวดอนุญาตว่า
ยัสสะทานิ ตุมเห กาลัง มัญญะถะ
บัดนี้ เป็นเวลาสมควรแก่กาลกลับแล้ว
นักศึกษาสวดรับว่า “ อามะ ภันเต ” ครับ/ค่ะ อาจารย์ เป็นอันเสร็จ