วัดธรรมมงคล
สถาบันพลังจิตตานุภาพ
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260


เป้าหมายหลัก

ให้เยาวชนฝึกทำความสงบแก่จิตใจโดยการทำสมาธิเพิ่มพูนพลังจิต เพื่อที่เยาวชนจะได้เจริญวัยทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการในการรักษาศีล การใช้สมาธิและการใช้ปัญญาเพื่อการศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของเยาวชน และดำเนินชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างมีคุณภาพ ประพฤติตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสมวัย อันจะยังผลให้เป็นเยาวชน
1. มีความเฉลียวฉลาดเข้าใจในสิ่งต่างๆได้ง่ายและรวดเร็ว
2. มีความจำดี
3. มีความคิดสร้างสรรค์
4. มีความโปร่งใสในการใช้ความคิดแก้ปัญหาต่างๆได้ดี
5. มีความสงบ สุขุมเยือกเย็นวัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนใช้สมาธิเป็น “ เครื่องอยู่” อันให้ความพึงพอใจ เพื่อหลีกเลี่ยงการแสวงหา “เครื่องอยู่” อื่นๆอันเป็นภัยต่อการพัฒนาทางด้านความคิดและพื้นฐานจิตใจ เช่น หนังสือการ์ตูนและหนังสือลามก คอมพิวเตอร์เกมส์ที่ชักนำให้คุ้นเคยกับความรุนแรงทำลายล้าง สถานบันเทิงอันเป็นแหล่งมั่วสุม ยาเสพติด ฯลฯ อันเป็นสาเหตุให้ประพฤติปฏิบัติไปในทางเสื่อมเสีย


หัวข้อบรรยาย

1. จุดประสงค์การทำสมาธิ
2. อิริยาบถ 4
3. จุดเริ่มต้น
4. การบริกรรม
5. ลักษณะต่อต้านสมาธิ
6. สมาธิกับการเรียน
7. วิทิสาสมาธิ
8. ประโยชน์ของสมาธิ
9. สมาธิกับการควบคุมอารมณ์


หลักในการดำเนินการ

หลักสูตรยุวสาสมาธิ แบ่งออกเป็นหน่วยย่อยเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการเรียน การสอนเยาวชนในระดับต่างๆ ดังนี้
หน่วยที่ 1 สำหรับชั้นอนุบาล 2 – อนุบาล 3 (อายุ 5-6 ปี)
หน่วยที่ 2 สำหรับชั้นประถมปีที่ 1 – ประถมปีที่ 3 (อายุ 7-9 ปี)
หน่วยที่ 3 สำหรับชั้นประถมปีที่ 4 – ประถมปีที่ 6 (อายุ 10-12 ปี)
หน่วยที่ 4 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อายุ 13-15 ปี)
หน่วยที่ 5 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 (อายุ 16-18 ปี)