กราบนมัสการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณมุทิตา พระเทพเจติยาจารย์
พระอาจารย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐใน
วาระครบรอบชันษาปีที่ 87 7มกราคม พ.ศ. 2550

ลุดิถี เจ็ดมกราตามศักราช
คล้ายวันเกิดพระเทพเจติยาจารย์ผู้เกรียงไกร
กราบหลวงพ่อผู้เป็นปิตุราษฏร์
ให้เหล่าศิษย์ทุกหมู่เหล่าอย่างอาทร
กราบบาทพ่อที่ชีพนี้มีแต่ให้
รับใช้ศาสน์ปักธงธรรมใจภักดี
เจ็ดสิบหกปีที่รองผ้ากาสาวพัตสร์
ดำรงชีพเผยแพร่ธรรมค้ำโลกา
เสพธรรมะวิสุทธิ์ผุดผ่องแผ้ว
พกธรรมไว้แนบในใจสุขสมปอง
พ่อชี้นำในเรื่องนี้อยู่ตลอด
มีธรรมะยึดมั่นไว้ในชีวี
อานุภาพแห่งพระธรรมคำสั่งสอน
พ่อหยิบยื่นกลิ่นธรรมหอมโปรยละออง
คือรู้จักนำธรรมชำระจิต
ธรรมยึดเกี่ยวจิตร่วมกันอย่างเกลียวกลม
พระคุณพ่อยิ่งใหญ่ใสพิสุทธิ์
เมตตาล้นเหลือคณาค่าอนันต์
งานเผยแพร่ศาสตร์สมาธิที่ก้องโลก
พ่อเน้นเรื่องเพิ่มพลังจิตใส่ใจตน
งานที่พ่อดำเนินนี้ยิ่งใหญ่นัก
ทั้งนอก – ใน ธานีทุกวี่วัน
ในวันนี้เป็นวันดีมงคลฤกษ์
ยื่นไมตรีเมตตาจิตคอยค้ำจุน
บุญคุณพ่อยิ่งใหญ่มหาศาล
ทำหน้าที่อย่างมั่นคงและจริงจัง
งานสืบศาสน์ของพ่อมากเกินกล่าว
ทุกเขตแดนทุกแคว้นนอก-ใน พารา


กราบแทบบาทพระอาจารย์ด้วยเลื่อมใส
ศิษย์พร้อมใจคลาไคลมาถวายพร
เป็นจอมปราชญ์ด้านธรรมพร่ำสั่งสอน
พ่อเฝ้าสอนหวังใจให้ศิษย์ได้ดี
ในหทัยปรารถนาใดให้สุขี
เพราะชีวีพ่อยึดมั่นคำศาสดา
พ่อยืนหยัดหมายธำรงพระศาสนา
ให้ประชาทุกธานีมีธรรมครอง
จิตประภัสดุจแก้วไม่มีหมอง
ใฝ่ใจลองปฏิบัติดูจะรู้ดี
หวังชนรอดจากบ่วงทุกข์กลับสุขี
เหมือนดั่งมีทรัพย์อนันต์มาครอบครอง
หอมขจรฟุ้งโลกาไม่เป็นสอง
ให้พี่น้องร่วมโลกได้ดอมดม
ให้ชีวิตแต่ละคนอวลสุขสม
ผสานผสมธรรมคุมจิตพันผูกกัน
พ่อผู้จุดประกายธรรมให้สุขสันต์
ก่อชีวันที่มีค่าสู่สากล
ถือเป็นโชคของมวลชนได้ฝึกฝน
คนทุกคนฝึกปฏิบัติได้เท่าเทียมกัน
ทำงานหนักพากเพียรสอนอย่างสร้างสรร
ต่างโจษจันในพระคุณได้พึ่งบุญ
คล้ายวันเกิดพระผู้ให้เอื้อเกื้อหนุน
ซึ้งพระคุณพระอาจารย์นาม “ วิริยังค์”
ในดวงมานของศิษย์ “มนต์พ่อขลัง”
ด้วยใจหวังให้พระธรรมค้ำโลกา
ทุกเรื่องราวเป็นอัศจรรย์ไร้กังขา
ต่างวันทานมัสการสำนึกคุณ

บวชชีพราหมณ์หมื่นคน ที่วัดธรรมมงคล
เริ่มวันที่ 5- 8 มกราคม ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ได้ที่

0 2311 1387
0 2741 7822
0 2332 4145
เ้้ข้าสู่หน้าหลัก