คำคมบ่มชีวิต

ถ้าหากว่าครูเพียงแต่สอนคนอื่น ๆ ถึงศิลปะการสอน แต่มิได้มีการติดต่อกับเด็ก ๆ โดยตรงเลย เขาก็มิได้เป็นครูอีกต่อไป
(ชูคอมลินสกี้)

เมื่อการศึกษาไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร การพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ ก็พลอยลดถอยไปด้วย
(ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์)

หน้าที่สำคัญของครูคือ คอยกำกับให้กิจกรรมการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างสุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และสรุปข้อความรู้ใหม่ที่นักเรียนสร้างขึ้น
(ไพจิตร สดวกการ)

ครูควรจะได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ต้องมีการผนึกกำลังกัน ทำงานเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถของครู
(ดร.กมล สุดประเสริฐ)

ทำไมเราไม่สอนให้มนุาย์ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สร้างสิ่งแวดล้อม สร้างสังคม ไม่ใช่มุ่งแต่เรียนเพื่อฉกฉวย
(โสภณ สุภาพงษ์)

ครูรุ่นใหม่ต้องปฏิรูปตัวเองก่อน ต้องมีคุณวุฒิพิเศษที่สามารถมองเห็นเด็กและสร้างการเรียนรู้ให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน
(ประภาภัทร นิยม)

ครูเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ คนที่เข้ามาทำอาชีพนี้ต้องสามารถยอมรับตรงนี้ได้ แต่ครูปัจจุบันหลายคนที่มองอาชีพครูกลายเป็นพาณิชย์ ไม่ใช่ผู้ให้ แต่เป็นผู้ที่สามารถกอบโกยเงินจากนักเรียน นักศึกษาได้ด้วยการสอนพิเศษ
(เจือจันทร์ จงสถิตอยู่)

ทุกวิชาเรียนไปได้ประโยชน์ทั้งนั้น การตัดสินใจถูกต้องในแต่ละครั้งนั้น เราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นเพราะเราเรียนวิชาไหนมาก
(จำลอง ศรีเมือง)

นักการศึกษาที่แท้ จักต้องเป็นผู้ที่มองการณ์ไกล ยิ่งกว่าคนในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ทั้งหมด
(จอห์น ดิวอี้)

ผู้ที่ยึดติดอยู่กับความทันสมัยของเครื่องมือกล ย่อมมุ่งไปสู่การสิ้นสภาพในทางสติและปัญญา
(ระพี สาคริก)

เมื่อใดโรงเรียนละเลยการฝึกอบรมให้คนใช้เหตุผล เมื่อนั้นโรงเรียนกำลังทำลายมนุษยธรรม
(ภิญโญ สาธร)
ควรจะมีระบบหรือกระบวนการให้มหาวิทยาลัยได้รับใช้ทุกคน เพื่อให้เขาเข้ามาแสวงหาความรู้ มีระบบหรือกระบวนการให้เขาเข้ามาให้มีความตื่นตัวอยู่เสมอ
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์)
คนที่มีความรู้หรือมีการศึกษาสูงแล้วเกียจคร้าน คือคนที่เสียเวลาในการศึกษาไปเปล่า ๆ
(ยอร์จ เบอร์นาร์ด ชอร์)

การศึกษานี้เพื่อมนุษย์จะมีโอกาสได้สิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุษย์ควรจะได้ โดยทำลายเสียซึ่งสัญชาตญาณอย่างสัตว์ แล้วมีการประพฤติกระทำอย่างมนุษย์ที่มีใจสูงโดยสมบูรณ์
(พุทธทาสภิกขุ)

 


การศึกษาด้วยวิธีอ่าน แต่ขาดการปฏิบัติ ความรู้แจ่มชัดเกิดได้ยาก
(คานธี)

การศึกษาต้องสร้างความงาม ความสมบูรณ์ทั้งกาย ใจให้แก่ผู้เรียน
(เพลโต)

การจัดการศึกษาเป็นการพัฒนาตัวผู้เรียน เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์จริงในชีวิตของเขา เพื่อไปพัฒนาสังคมให้ได้ พัฒนาตนเองให้ได้เมื่อการศึกษาเป็นการพัฒนาตัวผู้เรียนสามารถพัฒนาได้สูงสุดเท่าไร อันนั้นก็คือความดีงาม
(ดร.โกวิท ประวาลพฤกษ์)

ผู้ที่ยึดติดอยู่กับความทันสมัยของเครื่องมือกล ย่อมมุ่งไปสู่การสิ้นสภาพในทางสติและปัญญา
(ศ.ระพี สาคริก)

การศึกษาต้องสร้างความงาม ความสมบูรณ์ทั้งกาย ใจ ให้แก่ผู้เรียน
(เพลโต)

การศึกษาที่แท้จริง คือการนำสิ่งที่ดีที่สุดในตัวมนุษย์ออกมาใช้
(คานธี)

การศึกษาที่บริสุทธิ์ต้องมุ่งเพื่อช่วยตนและคนทั้งโลก
(พุทธทาสภิกขุ)

การศึกษาทำให้คนค้นพบสัจธรรมสูงสุด และหลุดพ้นจากพันธนาการของความต่ำต้อย
(รพินทรนาถ ฐากูร)

การศึกษาของไทยในปัจจุบัน ถึงแม้จะได้รับการพัฒนาทุ่มเทงบประมาณเพียงไร ก็ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ สื่อจึงต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญ
(สุภาพ คลี่กระจาย)

ไม่มีอาชีพอื่นใดที่จะมีความสำคัญ หรือมีอิทธิพลมากต่อชีวิตมนุษย์เท่ากับอาชีพของครู
(สวัสดิ์ สุวรรณอักษร)

หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือ การปฏิรูปการเรียนรู้ หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง มาเป็นยึดมนุษย์หรือผู้เรียนเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า ผู้เรียนสำคัญที่สุด
(น.พ.ประเวศ วะสี)

ใครจะศึกษาโลกอื่น ก็ให้เขาศึกษาไปเถิด แต่ท่านจงศึกษาตัวท่านเอง
(อีเมอร์สัน)

การศึกษา หมายถึง กระบวนการทุกชนิด ที่ช่วยพัฒนา หรือปรับปรุงจิตใจ อุปนิสัย และคุณสมบัติทางกายภาพต่าง ๆ ของมนุษย์ให้ดีขึ้น
(ดร.ภิญโญ สาธร)

ถ้าครูไม่สนใจเด็ก เราคงจะมีเด็กอีกหลายคน ที่จะเจอปัญหาอะไรที่เราไม่รู้เลย
(ดร.อารี สัณหฉวี)

เราไม่ควรเรียนสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นความรู้ตายตัว และอย่างเป็นความจำ เพราะการเรียนทำนองนั้นจะทำให้เราเป็นคนรู้อะไรมาก ๆ เท่านั้น แต่ไม่รู้ว่าอย่างไหนถูกอย่างไหนผิด
(อนุช อาภาภิรม)

สิ่งหนึ่งที่ครูควรจะตระหนักก็คือ ครูจะต้องยอมรับคุณูปการของนักเรียนด้วย เพราะครูจะต้องเรียนรู้จากนักเรียนเช่นกัน
(อดัมเคิล)