ทำเนียบสมณศักดิ์

สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตร 8 ตำแหน่ง

สมเด็จพระพุฒาจารย์
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี สมเด็จพระมหาธีราจารย์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
สมเด็จพระวันรัต

 

พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัตร หรือรองสมเด็จพระราชาคณะ 16 ตำแหน่ง

พระพรหมคุณาภรณ์
พระธรรมปัญญาจารย์
พระพุทธวรญาณ
พระวิสุทธิวงศาจารย์
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ พระพรหมจริยาจารย์
พระพรหมมุนี
พระพรหมโมลี
พระพุทธวรญาณ
พระพุทธิวงศ์มุนี พระมหาโพธิวงศาจารย์
พระมหารัชมังคลดิลก
พระวิสุทธาธิบดี
พระวิสุทธิวงศาจารย์
พระสาสนโสภณ พระสุธรรมาธิบดี
พระสุเมธาธิบดี
พระอุดมญาณโมลี
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

 

พระราชาคณะชั้นธรรม 35 ตำแหน่ง

พระธรรมกวี
พระธรรมกิตติมุนี
พระธรรมกิตติวงศ์
พระธรรมกิตติโสภณ
พระธรรมโกศาจารย์
พระธรรมคุณาภรณ์
พระธรรมญาณมุนี
พระธรรมดิลก
พระธรรมไตรโลกาจารย์
พระธรรมธัชมุนี
พระธรรมธีรราชมหามุนี พระธรรมบัณฑิต
พระธรรมปริยัติโสภณ
พระธรรมปริยัติมุนี
พระธรรมปริยัติโมลี
พระธรรมปาโมกข์
พระธรรมปิฎก
พระธรรมมหาวีรานุวัตร
พระธรรมมุนี
พระธรรมเมธาจารย์
พระธรรมเมธาภรณ์
พระธรรมโมลี พระธรรมรัชมงคล
พระธรรมรัตนดิลก
พระธรรมรัตนวิสุทธิ์
พระธรรมรัตโนภาส
พระธรรมราชานุวัตร
พระธรรมลัทธิเวที
พระธรรมวงศาจารย์
พระธรรมวชิรญาณ
พระธรรมวรเมธี
พระธรรมวราจารย์
พระธรรมวราภรณ์ พระธรรมวราลังการ
พระธรรมวิมลโมลี
พระธรรมวิสุทธาจารย์
พระธรรมวิสุทธิกวี
พระธรรมวิสุทธิมงคล
พระธรรมสิทธาจารย์
พระธรรมสิริชัย
พระธรรมเสนานี
พระธรรมเสนี
พระธรรมโสภณ

 

พระราชาคณะชั้นเทพ 66 ตำแหน่ง

พระเทพกวี
พระเทพกิตติปัญญาคุณ
พระเทพกิตติมุนี
พระเทพกิตติเมธี
พระเทพโกศล
พระเทพโกศล
พระเทพคุณาธาร
พระเทพคุณาภรณ์
พระเทพชลธารมุนี
พระเทพญาณกวี
พระเทพญาณไตรโลกาจารย์
พระเทพญาณมุนี
พระเทพญาณเมธาภรณ์
พระเทพญาณเมธี
พระเทพญาณโมลี
พระเทพญาณวิศิษฏ์
พระเทพญาณเวที
พระเทพดิลก
พระเทพนันทาจารย์
พระเทพบัณฑิต
พระเทพประสิทธิคุณ พระเทพประสิทธิมนต์
พระเทพปริยัติมุนี
พระเทพปริยัติโมลี
พระเทพปริยัติยาจารย์
พระเทพปริยัติวิธาน
พระเทพปริยัติสุธี
พระเทพปัญญากวี
พระเทพปัญญาเมธี
พระเทพปัญญาสุธี
พระเทพมงคลเทพโมลี
พระเทพมงคลเมธี
พระเทพมงคลรังษี
พระเทพมงคลสุธี
พระเทพมุนี
พระเทพเมธากร
พระเทพเมธาจารย์
พระเทพเมธาภรณ์
พระเทพเมธี
พระเทพโมลี
พระเทพรัชมังคลเมธี
พระเทพรัชมังคลเวที พระเทพรัตนกวี
พระเทพรัตนดิลก
พระเทพรัตนมุนี
พระเทพรัตนโมลี
พระเทพวรคุณ
พระเทพวรมุนี
พระเทพวรเมธี
พระเทพวรเวที
พระเทพวราภรณ์
พระเทพวราลังการ
พระเทพวัชรธรรมาภรณ์
พระเทพวัชราภรณ์
พระเทพวิมลเมธี
พระเทพวิมลโมลี
พระเทพวิริยาภรณ์
พระเทพวิสุทธาจารย์
พระเทพวิสุทธาภรณ์
พระเทพวิสุทธิกวี
พระเทพวิสุทธิญาณ
พระเทพวิสุทธิเมธี
พระเทพวิสุทธิโมลี พระเทพวิสุทธิศรี
พระเทพวิสุทธิโสภณ
พระเทพวุฒาจารย์
พระเทพเวที
พระเทพศีลวิสุทธิ์
พระเทพสังวรญาณ
พระเทพสารเวที
พระเทพสารสุธี
พระเทพสิทธิญาณรังษี
พระเทพสิทธินายก
พระเทพสิทธิมุนี
พระเทพสีมาภรณ์
พระเทพสุทธิโมลี
พระเทพสุธี
พระเทพสุเมธมุนี
พระเทพสุเมธี
พระเทพสุวรรณมุนี
พระเทพโสภณ
พระมงคลเทพโมลี