ประวัติโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร-ผู้บริหาร-บุคคลากร วิสัยทัศน์ สัญลักษณ์
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งการเรียนรู้ คณะกรรมการศึกษา
  หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์
       
       
โรงเรียนวัดธรรมมงคล สร้างขึ้นในที่ดินของวัดธรรมมงคล (เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ) อยู่ในความอุปการะของพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ท่านเจ้าคุณญาณวิริยาจารย์ในขณะนั้น ปัจจุบันได้รับสมณศักดิ์เป็นพระเทพเจติยาจารย์ได้กรุณามอบที่ดินด้านหน้าวัดธรรมมงคลสร้างอาคารเรียนถาวรตึก 3 ชั้นขึ้นโรงเรียนวัดธรรมมงคลเริ่มเปิดเรียนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2521 ในระดับชั้น ป.1-4 โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวไปก่อนเนื่องจากยังสร้างอาคารเรียนไม่เสร็จ เมื่อเปิดเรียนครั้งแรกยังไม่มีครูทำการสอน

ท่านเจ้าคุณญาณวิริยาจารย์ท่านเจ้าอาวาสได้กรุณาจัดพระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถทำการสอน ต่อมาวันที่ 31 พฤษภาคม 2521 ทางสำนักงานเขตพระโขนงได้ส่งครูมาช่วยราชการ จำนวน 3 คน จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2521 ส่งครูมาช่วยราชการ อีก 1 คน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2521 ทำพิธีเปิดอาคารเรียนมีท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชงค์ วงษ์ขันธ์ เป็นประธานในพิธีและได้ย้ายนักเรียนจากอาคารเรียนชั่วคราวของทางวัดธรรมมงคล มาเรียนในอาคาร ตึก 3 ชั้น ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2521

ปี 2533 ต่อเติมอาคารตึก 3 ชัน 4 ห้องเรียน ชั้นที่ 1 เป็นบ้านพักภารโรง 2 ห้อง ห้องส้วม 16 ห้อง
ปี 2535 สร้างอาคารเรียนตึก 4 ชั้น ๆ ละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง เชื่อมต่ออาคารเรียนเดิม

สัญญลักษณ์ประจำโรงเรียน "พระมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์" ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเกศา พระอุรังคธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สีประจำโรงเรียนน้ำเงินชมพู

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนใจวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี สุขภาพดีทั้งกายและใจ
ปัจจุบัน โรงเรียนวัดธรรมมงคล ตั้งอยู่เลขที่ 132 สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเพทมหานคร เปิดสอนในระดับประถมศึกษาป.1-ป.6 มีอาคารเรียนตึก 3 ชั้น 1 อาคาร อาคารเรียน ตึก 4 ชั้น 1 อาคาร โดยแบ่งเป็นห้องเรียนทั้งหมด 21 ห้องเรียน มีห้องเรียนพิเศษดังนี้ ห้องศิลปะ , ห้องวิทยาศาสตร์ , ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องนาฎศิลป์, ห้องประชุม มีครูผู้สอนจำนวน 27 คน ฝ่ายบริหารจำนวน 3 คน นักการภารโรง 3 คน นักเรียนทั้งหมด 762 คน