พระธาตุศรีสองรัก

พระธาตุศรีสองรักเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดเลย ตลอดจนพี่น้องชาวลาวที่อยู่อีกฟากของแม่น้ำเหือง พระธาตุศรีสองรักประดิษฐานอยู่บนเนินเขาริมลำน้ำหมัน โดยมีประวัติของพระธาตุศรีสองรักดังนี้...

พระเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุเทสิกเจดีย์ (ซึ่งหมายถึงเจดีย์ที่สร้างขึ้นโดยเจตนาอุทิศให้พระศาสนา โดยไม่กำหนดว่าต้องเก็บรักษาสิ่งใด) สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา พ.ศ. 2103 เพื่อเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระมหาจักรดิแห่งอาณาจักรอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มหาราชองค์หนึ่งแห่งอาณาจักรล้านช้าง ด้วยในระยะนั้นกรุงศรีอยุธยาอยู่ในภาวะไม่สู้ปลอดภัย ทัพพม่ายกมารุกรานบ่อยครั้ง หวังที่จะแผ่ขยายอิทธิพลมายังลุ่มน้ำเจ้าพระยาและน้ำโขง กษัตริย์ทั้งสองอาณาจักรต่างทรงเห็นว่าควรรวมกำลังเพื่อความมั่นคง จึงทรงกระทำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน เหตุที่เลือกเนินริมน้ำหมันก็เพราะเป็นจุดสมมติว่าเป็นด่านเขตแดน ซึ่งเป็นรอยต่อของเขตอิทธิพลอาณาจักรทั้งสอง

จากประวัติการก่อสร้าง มาถึงรูปแบบศิลปะการก่อสร้างองค์พระธาตุ มีลักษณะศิลปกรรมแบบล้านช้าง พระเจดีย์ก่ออิฐถือปูน สูงประมาณ 30 เมตร ฐานสีเหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง องค์ระฆังทรง "บัวเหลี่ยม" สัณฐานคล้ายคลึงกับพระธาตุพนม พระธาตุหลวง (เวียงจันทร์) พระธาตุศรีโคตรบอง(แขวงคำม่วน) และพระธาตุองค์อื่นๆ แถบลุ่มน้ำโขง ผิดกันที่ทรงชะลูดหรือป้อมกว่า

ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ชาวด่านซ้ายหรือลูกผึ้งลูกเทียน จะร่วมกันจัดงานสมโภชน์พระธาตุศรีสองรักขึ้น โดยจะนำต้นผึ้ง (ผูกเป็นโครงรูปสามเหลี่ยมพีระมิด ประดับด้วยขี้ผึ้งรูปดอกไม้) เทียนเวียนหัว (เทียนแ่ท่งที่ฟั่นยาวพอคาดได้รอบศรีษะ) และเทียนเซ่นคนเซ่นสัตว์ (เทียนแท่งเล็กๆ จำนวนเท่ากับสมาชิกในครอบครัวและสัตว์ใหญ่ในบ้าน) มาถวายองค์พระธาตุ ถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับองค์พระธาตุศรีสองรัก

1. ไม่ควรนำสิ่งของหรือดอกไม้สีแดงขึ้นบูชา

2. ไม่ควรแต่งกายด้วยชุดสีแดงขึ้นไปนมัสการ เพราะองค์พระธาตุสร้างขึ้นเพื่อสัจจะและไมตรี สีแดงเป็นสัญลักษณ์ของเลือดและความรุนแรง

3. ไม่ควรกางร่ม สวมหมวก รองเท้าขึ้น

4. ไม่ควรนำเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไปนมัสการ

5. ก่อนที่เราจะำทำพิธีใดๆ ควรที่จะปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าองค์พระธาตุก่อน

การเดินทาง

พระธาตุศรีสองรักตั้งอยู่ที่ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย 2 กิโลเมตร เราสามารถเดินทางมาได้โดย มาตามถนน ผ่านตลาดด่านซ้าย ผ่านวัดโพนชัย พอถึงสี่แยกให้เลี้ยวขวาไป แล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งจะถึงทางหลวงหมายเลข 2014 พระธาตุศรีสองรัก จะอยู่ทางขวามือ