WAT PHRAKAEW
G R A N D P A L C E

วัดอะไรเอยไม่มีพระเณร อาจจะเป็นคำถามง่ายๆ
สำหรับคนไทยที่ได้เข้าไปสำผัส ถึงความยิ่งใหญ่
ของวัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างขนานนามว่าเป็นวัด
ที่สวยที่สุดในประเทศไทยและเป็นสัญลักษณ์ของชาติ


 

OLD CITY OF THAILAND
A Y U T T H A Y A

กรุงเก่า ก่อนเสียให้กับพม่าล้วนแต่เป็นคำถามให้กับ
ทุกคนที่ได้ไปสำผัสเมืองกรุงเก่า เมืองแห่งประวัติศาสตร์
แห่งความกล้าหาญ ความกรุณา ความเลื่อมใส่ต่อพระ
พุทธศาสนา น้ำตา ความแตกสามัคคีของคนในชาติในยุคนั้น
หากจะนับวัดคงไม่ต่ำกว่าห้าร้อยวัด เราขอเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ นักรบผู้กล้าหาญ รักษาบ้านเมืองให้ลูกหลาน


 

T U I L I P F E S T I V A L
OTTAWA, ONTARIO

เทศกาลดอกทิวลิฟแห่งเมืองออตาวา คงจะได้อวดสาย
ตาแต่นักท่องเที่ยวทุกคนหลังจากที่หน้าหนาวลาจากไป
และฤดูใบไม้ผลิเริ่มเข้ามาสามอาทิตย์ แต่ละต้นได้ถึง
เวลาผุดจากดินมาความสวยแต่สายตาของชาวโลก หลักจาก
ที่ได้จำศีลอยู่เป็นเวลาหลายเดือน ใครที่ไม่ได้ไปเห็นของ
จริงก็คงคล้ายดอกกระเจียวบ้านเรานี้แหละ สวยเหมือนกันWat Yaichaimongkol Calgary Classroom
Wat Thammikarat Winterloo
Wat Ratchaburana War Musuem
Wat Phrasisanphet Snow Cover
Wat Pho Pot Luck
Wat Mahathat Parliament Hill
Wat Chaiwattanaram Northern Light
Wat Benjamaborpit National Gallery
Snake Farm Gatineau Park
Grand Palace Canadain Musuem
Buddhamonthon Examination 2005
Ancient City Examination 2006
Wat Trimit Forest Temple
Wat Ratchapadit Luangphor's lecture
Golden Mount Makabuja Day
Wat Suthat Meditation Camp
Wat In Orientation at Edmonton
Wat Aroon Orientation at Calgary
Wat Ratchaborpit Sangka Conference 1
Wat Chalermphrakiat Sangka Conference 2
Yuwasa Samadhi Chanting For Lungphor
Chinnasa Samadhi Visakabuja at Edmonton
Nirasa Samathi Visakabuja at Ottawa
Meditation Reteat Thai New Year at Ottawa
Sheparm Ratchadham 1 Temple
Child Center Project Ratchadham 2 Temple
Meditation Instructor Course Ratchadham 3 Temple
Aroonthorsaeng Ratchadham 4 Temple
Yuwasa Samadhi Oh Yes Jade Buddha
Yuwasa Samadhi Oh Yes Master Meditation Teacher
Yuwasa Samadhi Oh Yes Queen's birthday
Yuwasa Samadhi Oh Yes King's birthday
Super Assistant The Law Of Independent Origination
  Pagoda at Wat Dhammamongkol
  The Four Noble Truths
  Monkeys
  Birds
  Cats
  Doggy


พระพุทธรูปสมัยต่างๆ ทั้ง
เป็นพระพุทธรูปแบบดั่งเดิม
และที่เป็นแบบมหายาน แต่
ลวดลายฝีมือช่างไทยได้ประ
จักษ์ต่อสายตาโลกว่ามีความ
ประณีตและงดงาม


วัดคือศูนย์รวมจิตใจสำหรับ
ทุกคนที่มีศาสนาเป็นที่ยึด
เหนี่ยว นอกจากนี้ยังเป็น
สถานที่ให้การศึกษาสำหรับ
ทุกคนในแต่ละแขนงต่างๆ

เจดีย์หรือสถูปล้วนเป็นสิ่งก่อ
สร้างไว้สำหรับบูชาคุณของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ
เหล่าสาวกที่เผยแผ่ศาสนา
แห่งความสงบสุขในแผ่นดินต่างๆ

หลวงพ่อวิริยังค์ พระผู้เปี่ยม
ด้วยเมตตาและกรุณา พระ
ผู้สร้างคน สร้างงาน สร้างโอกาส
พระผู้นักบริหาร นักพัฒนา
ทั้งทางด้านร่างกาย และสติ
ปัญญา


ดอกไม้เเหมือนกับเครื่องประดับ
โลกสีเขียวใบนี้ ดอกไม้ให้ความ
ความงามและความหอม ดอกไม้
สวยแต่ไม่หอม ไม่สวยแต่หอม
นั้นคือดอกไม้อะไรประสบการณ์กับประเทศที่มีนา
อยู่ตรงกลาง ก็ไม่ต่างอะไรจาก
บ้านเราผู้คนและแผ่นดินมีประ
วัติศาสตร์มาช้านาน รวมทั้ง
ธรรมชาติที่ทำให้ผู้คนรู้จักรัก
และเอาใจใส่