พระเจ้าแผ่นดินไทย ในสมัย ราชอาณาจักรสุโขทัย
 

การทหารของไทย
 

  การทหารของไทย

การทหารของไทยก่อนสมัยกรุงสุโขทัยนั้น
เท่าที่ปรากฏเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุด
และยังคงสภาพให้ศึกษาค้นคว้ากันต่อไปนั้น
ได้แก่ ภาพจำหลัก ที่ระเบียงปราสาทนครวัด
ประเทศกัมพูชา ซึ่งได้จำหลักไว้ในรัชสมัย
พระเจ้าชัยวรมัน ที่ 7 (พ.ศ. 1724-1761)


ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์
 
 ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงให้กำเนิดทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
ในยุคปัจจุบันขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2404 โดยเริ่ม
ต้นจากโปรดเกล้า ฯ ให้รวบรวมบรรดาบุตรใน
ราชตระกูลและบุตรข้าราชการที่ยังเยาวัย
ที่เข้าไปอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ในชั้นแรก


ความสัมพันธ์ไทย - อเมริกัน กองทหารไทยในสงครามเกาหลี #ี 1
การทหารของไทย กองทหารไทยในสงครามเกาหลี #ี 2
ทั่วท้องถิ่นแหลมทองพี่น้องไทย กองทหารไทยในสงครามเกาหลี # 3
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี กองทหารไทยในสงครามเกาหลี #ี 4
เหตุการณ์ในแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2475 กองทหารไทยในสงครามเกาหลี #ี 5
เหตุการณ์ในแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2475 ต่อ กองทหารไทยในสงครามเกาหลี # 6
เหรียญกล้าหาญ ทหารอาสาต่างชาติในประเทศไทย # 1
ไทยกับสงครามมหาเอเซียบูรพา 1 ทหารอาสาต่างชาติในประเทศไทย # 2
ไทยกับสงครามมหาเอเซียบูรพา 2 ทหารไทยในสงครามเวียตนาม # 1
ไทยกับสงครามมหาเอเซียบูรพา 3 ทหารไทยในสงครามเวียตนาม # 2
ไทยกับสงครามมหาเอเซียบูรพา 4 ทหารไทยในสงครามเวียตนาม # 3
ไทยกับสงครามมหาเอเซียบูรพา 5 ทหารไทยในสงครามเวียตนาม # 4
ไทยกับสงครามมหาเอเซียบูรพา 6 ทหารไทยในสงครามเวียตนาม # 5
ไทยกับสงครามมหาเอเซียบูรพา 7  
กรณีพิพาทไทยกับฝรั่งเศส ร.ศ.๑๑๒#1  
กรณีพิพาทไทยกับฝรั่งเศส ร.ศ.๑๑๒#2  
กรณีพิพาทไทยกับฝรั่งเศส ร.ศ.๑๑๒#3  
กรณีพิพาทไทยกับฝรั่งเศส ร.ศ.๑๑๒#4  
กรณีพิพาทไทยกับฝรั่งเศส ร.ศ.๑๑๒#5  
กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส #1  
กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส #2  
การรบที่เกาะช้าง #1  
การรบที่เกาะช้าง #2  
ทำเนียบหัวเมืองของไทย  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา
แล้วในอดีต หลายเรื่อง
เป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบ
ไว้เพื่อประโยชน์
ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ

พ.ศ.๑๔๕๘ พระเจ้าพังคราช
ครองราชย์อาณาจักรโยนกเชียง
แสน พ.ศ.๑๔๖๔ พระเจ้าพรหม
โอรสองค์ที่สองของพระเจ้าพัง
คราช ประสูติ พ.ศ.๑๔๗๓ พระ

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรง
ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ.
๑๘๒๖ ประวัติศาสตร์ของไทยใน
เอเซียอาคเนย์ จึงได้เริ่มจดบัน
ทึกเป็นหลักฐานแน่นอนโดยคน


ประเทศไทยตั้งอยู่ในแหลมอิน
โดจีน การที่เรียกว่าแหลมอินโด
จีน เพราะถือว่าอยู่ระหว่างประ
เทศอินเดีย กับประเทศจีน ซึ่ง
เป็นการถือเอาประเทศใหญ่
กรุงเทพมหานคร คือราชธานี
(เมืองหลวง) ของราชอาณาจักร
ไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้า ฯ โปรดให้สร้างขึ้นบนฝั่ง
ซ้ายหรือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ