คำสัตย์ปฏิญาณ
 

ขั้นตอนการเดินจงกรม
   ขั้นตอนการเดินจงกรม

1. เส้นทางเดินจงกรม ทางสถาบันฯ
ได้จัดไว้เป็นช่องทางมีตัวอักษรอยู่ที่จุดเริ่มต้น
2. ระยะทางเดินจงกรมไม่เท่ากัน
เพราะจัดให้พอเหมาะกับสถานที่ๆ มีอยู่

ขั้ืนตอนการนั่งสมาธิ
 


คำสัตย์ปฏิญาณ Introduction
สิ่งที่ต้องเตรียม Building up Mind Power
รับสมัครพี่เลี้ยง The Practice of Meditation
เพลงสถาบัน The Story of Master Teacher
ขั้นตอนนั่งสมาธิ World Peace Through Meditation
ขั้นตอนเดินจงกรม Willpower Institute
ขั้นตอนการปฐมนิเทศ
SHINING SUN
อรุณทอแสง
ปฐมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ Ratchadham 1 Temple
Ratchadham 2 Temple
Ratchadham 3 Temple
Ratchadham 4 Temple
 
ข้อคิดจากครูสมาธิ
 
 
 
ประมวลภาพธุดงค์  
 
เก้ามงคล  
บัตรสีชมพู  
วัดในแคนาดา  
บทสวดมนต์ไหว้พระ  
GOODBYE  
Krab Namas Sakarn  
   

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ต้อง
การศึกษาสมาธิให้เข้าใจ อย่างท่อง
แท้และสร้างพลังจิตให้แก่ตัวเอง มี
ภาคทฤษฏี และปฏิบัติใช้เวลาเรียน
6 เดือน


หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้มีประสบ
การณ์ในการปฏิบัิติมาแล้วเพราะ
ต้องรักษาศีล 8 และปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องและได้ผลดี


หลักสูตรนี้เน้นไปเอาการชนะใจตัว
เอง เป็นสมาธิขั้นพื้นฐาน สำหรับ
ผู้มีเวลาน้อย มีเทคนิคในการปฏิบัติ
และความเพลิดเพลินตลอดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เ้น้นการปฏิบัติเป็นหลัก
และสวดมนต์มีสองรอบ ในแต่
ละวัน มีถ้ำเล็กในสถาบันรับรอง
ผู้ปฏิบัติเพื่อความสุขใจอันเกิดจาก
ปฏิบัติธรรม