การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า

จากเวรัญชกัณฑ์ มีเรื่องราวที่แสดงให้ทราบดังนี้ เมื่อพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปประทับ ณ ที่ใด จะมีการกล่าวขานถึงพระผู้มีพระภาค ของมหาชนโดยทั่วไป ว่า พระสมณโคดม ศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยตระกูล ก็แล พระกิตติศัพท์อันงามของท่านพระโคดมพระองค์นั้น


 

การบัญญัติสิกขาบทของพระพุทธเจ้า

ในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ควงไม้สะเดา เขตเมืองเวรัญชาพร้อมพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เวรัญชาพราหมณ์ได้เข้าไปพบพระผู้มีพระภาค หลังจากได้สนทนากันแล้วก็เกิดความเลื่อมใสแสดงตนเป็นอุบาสก


 

โสฬสปัญหา

โสฬสปัญหา เป็นธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน โสฬสปัญหา เป็นการถามปัญหาของมาณพ ๑๖ คน ซึ่งพาวรีพราหมณ์ ผู้เป็นอาจารย์ ได้แต่งปัญหาให้ศิษย์ของตน ๑๖ คน ไปทูลถามพระผู้มีพระภาค เพื่อรู้ว่าจะเป็นผู้ตรัสรู้จริงหรือไม
 

พระพุทธศาสนาในสถานการณ์โลกปัจจุบัน

วันวิสาขบูชาเป็นวันของพระพุทธศาสนา แต่ได้เป็นวันที่สหประชาชาติยอมรับให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ก็ฉลองวันวิสาขบูชา รัฐบาลอินเดียซึ่งเป็นรัฐบาลที่นับถือศาสนาฮินดู ได้ประกาศวันวิสาขบูชา เป็นวันหยุดราชการ เรียกว่าวันพุทธชยันตี (Buddha Jayanti) แปลว่าวันเกิดของพระพุทธเจ้า
ความสำเร็จ "ใกล้แค่เอื้อม Daily routine of monks
เมื่อคุณกำเนิดมาในโลกนี้ 10 เหตุผลที่บอกว่าควรเลิกสูบบุหรี่
“นิทาน”เครื่องมือสร้างIQและEQ เผยเคล็บลับสุขภาพดีด้วย 7 อ.
อุปนิสัย7ประการเพื่อประสิทธิผลสูง สร้างสุขในบ้าน ด้วยการสื่อสารที่ดี
อยากจะรู้ใหมว่าสุรามาจากไหน พระร้องไหู้.
ร่มแผ่นดินนับแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๗๐ "เคล็ดลับวิธีจับประเด็น และ จดโน้ตย่อ"
ทั่วท้องถิ่นแหลมทองพี่น้องไทย
พระกับคอมพิวเตอร
ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบ
JUST SAY NO (จัสต์ เซย์ โน)
ทายนิสัยผู้หญิงจากท่านั่ง
จะติจะชมใครสักทีต้องมีหลักการ
อย่าอายที่จน ทุกคนมีค่าเสมอ
สุขหรือทุกข์ ขึ้นอยู่กับปาก
ความดีกลิ่นศีล
หน้าตาบุญ-บาป
สร้างความคิดจากจิตทึ่สงบ
“นิทาน”เครื่องมือสร้างIQและEQ
ของขวัญจากเวลา
การบวชพระ
ในหลวงของเรา
ปรัชญาที่ชาวจีน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ธรรมสำหรับอยากฆ่าตัวตาย
3 things in your life
ข้อคิดดีๆ จากปู่เย็น
ผู้มีพระคุณ
ทรายในกำมือ
บริจาคทาน
ความหมายกรวดน้ำ
เทคนิคทำให้หายโกรธ
พระเจ้ามิลินท
วิธีป้องกันสมองเสื่อม
ไม่มีกำลังใจ... ทำอย่างไรดี
Romantic country in the world
พุทธเจ้าในสายตานักปราชญ์ของโลก
ทำไมลูกไก่ถึงข้ามถนน?
อย่างไรถึงจะเรียกว่าสุภาพบุรุษ
คนที่มีความสุข ... คือ ?
ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด
20 เหตุผลที่ไม่ยุติธรรม สำหรับผู้หญิง
การละเล่นเด็กไทย
พุทธภาษิตเกี่ยวกับสงคราม
หลักเกณฑ์การตั้งชื่อ
๘ คำถามปรามความโกรธ  
ปริศนาธรรม....๓ นิ้ว  
ต้นแอบเปิ้ล กับ เด็กน้อย  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

การบริหารคณะสงฆ์
มีมาแล้วตั้งแต่พุทธกาล
หลักที่ใช้คือ พระธรรมวินัย
เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับ
ขันธ์ปรินิพพานแล้ว


"อานนท์ ธรรมและวินัยใดที่เรา
แสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่ท่าน
ทั้งหลาย โดยการล่วงไปแห่งเรา
ธรรมและวินัยนั้น ย่อมเป็น
ศาสดาของท่านทั้งหลาย"

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้โปรด
เกล้า ฯ ให้ตรากฎหมายคณะ
สงฆ์ที่เรียกว่า กฎพระสงฆ์ขึ้น
ในระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๓๒๕ -

สมเด็จพระสังฆราช เป็นตำ
แหน่งที่มีมานานแล้ว ตั้งแต่
สมัยกรุงสุโขทัย ดังมีหลักฐาน
จากศิลาจารึก ของพ่อขุนราม
คำแหงมหาราช ได้จารึกคำว่า

คนญวนที่เข้ามาอยู่ในประเทศ
ไทย สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์
ยังไม่มีหลักฐานปรากฏ จากพง
ศาวดารของพวกญวน ที่อยู่ในกรุง
เทพ ฯ มีอยู่ว่า เมื่อประมาณปีพ.ศ.

พุทธศาสนาและศาสนาฮินดูหรือ
ศาสนาพราหมณ์ ก่อให้เกิดศิลป
ของโบราณวัตถุและโบราณสถาน
ในประเทศไทยเป็นอย่างมากทั้ง
ที่มีมาก่อนที่ชนชาติไทยจะเข้ามา

เป็นพระพุทธรูปปางถวายเนตร
มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืนลืม
พระเนตร พระหัตถ์ทั้งสองประ
สานกันไว้ที่พระเพลาโดยที่พระ
หัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระพระพุทธเจ้า เมื่อยังมิได้ตรัสรู้
ได้ทรงบำเพ็ญบารมีอยู่ในชาติ
ต่าง ๆ เรียกว่า พระโพธิสัตว์ ใน
อดีตภพ พระโพธิสัตว์แห่งเรา
บังเกิดเป็น สุเมธดาบส ได้พบ