เหตุผลและหลักฐานพระพุทธศาสนา
 

Punnakiriyavatthu
 

  Punnakiriyavatthu

The word “ merit” is the name of happiness.
One should make haste in doing good,
keep one’s mind from evil, for the mind
of him who is slow is making merit
will take delight is evil.
 
 


พุทธทำนาย
 

 พุทธทำนาย

ความฝันที่ 1“อุสภา” บาลีแปลว่า โคอุสภใน
ฝันเห็นว่า โคอุสภ คือ วัวสีดำทมึน ๔ ตัว วิ่ง
มาจากทิศทั้ง ๔ วิ่งคำรามใส่กันเหมือนฟ้าจะ
ถล่ม เหมือนกับจะชนกัน แต่แล้วก็ไม่ชนคน
ที่เฝ้าดูก็คอยเก้อพระพุทธเจ้าทรงอธิบายความ
ฝันข้อนี้ว่าเปรียบเหมือนฝนตั้งเค้ามืดครึ้ม


 

วันสำคัญในพระพุทธศาสนา

เป็นวันที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญ อันเนื่องด้วยพระ
รัตนตรัย คือพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้า และพระสงฆ์สาวกของพระ
พุทธเจ้า เหตุการณ์ที่สำคัญดังกล่าว เป็นประ
โยชน์เกื้อกูลแก่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า
คือบริษัทสี่อันได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณีพระแท่นดงรัง
พระธาตุเจดีย์ในประเทศไทย
พระป่าและวัดป่าของไทย
ศาสนาคืออะไร
ประเภทของศาสนา1
องค์ประกอบของศาสนา
องค์ประกอบของศาสนา1
องค์ประกอบของศาสนา2
องค์ประกอบของศาสนา3
องค์ประกอบของศาสนา4
ลำดับคัมภีร์ในพุทธศาสนา
Buddha's teaching
ประเภทของศาสนา
กฎแห่งกรรม
พุทธศาสนสุึภาษิต
สิ่งอัศจรรย์พุทธ
พุทธศาสนา What is Buddhism
คัมภีร์พุทธศาสนา1-11 Buddhist belifes
ความอัศจรรย์แห่งวินัย Questions and Answers
การบวชในศาสนาพุทธ What is Christianity?
ความเปลี่ยนแปลงพุทธศาสนา Christian belifes
การแผ่เมตตา What is the Gospel?
คุณมีความสุขแค่ไหน What is the Church?
บาป 7ประการ What is Islam?
เติมชีวิตชีวาให้กับเวลาทำงาน Belifes of Islam
โกรธให้เป็น เศรษฐกิษเผือดเคือง อย่าสิ้นเปลืองเลย
เคารพความเป็นส่วนตัว การจัดการกับอารมณ์โกรธ
กษัตริย์ยอดกตัญญู 20 หนทาง ก้าวย่างสู่ความสุข
กำแพงของหัวใจ อ่านใจคนอื่น
ล้มแล้วยืน อยู่ด้วยกันยืด ด้วยห้า ย
การสร้างใบประวัติส่วนตัว ยิ้ม 3 แบบ
ต้นไม้ปัญหา ?? ยิ้มความหมายสำคัญของชีวิต
10 ข้อแตกต่างระหว่าง ผู้ชนะ กับ ผู้แพ้ The paradox
คนไม่มีวาสนา  
ไม่มีกำลังใจ... ทำอย่างไรดี  
เสียงสวดมนต์รักษาโรคชะงัก  
เทคนิคคลายเครียดรับปีใหม่  
9 เคล็ดลับ จับใจคน  
ความสำเร็จ "ใกล้แค่เอื้อม  
เมื่อคุณกำเนิดมาในโลกนี้  
สุขกับการทำงาน  
อุปนิสัย7ประการเพื่อประสิทธิผลสูง  
อยากจะรู้ใหมว่าสุรามาจากไหน  
เคยเจอใหม ป่วยเพราะงาน  
มีเหตุผลเดียวที่คุณ เบื่องาน  
ความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่แมว  
"เคล็ดลับวิธีจับประเด็น และ จดโน้ตย่อ"  
วิธีป้องกันสมองเสื่อม  
   
   
   
   
   
   
   
   

เป็นคัมภีร์หรือตำรา
ทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งรวบรวมคำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่
เป็นศาสนาที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุง
และแก้ไขสังคมอินเดียในยุคนั้น
ให้ดีขึ้นจากการกดขี่ของพราหมณ์
จากการเหลื่อมล้ำทางสังคมประเทศไทยมีพระพุทธ
ศาสนา เป็นศาสนาประจำ
ชาติมาโดยตลอด นับตั้ง
แต่ได้ตั้งเป็นแว่นแคว้น
และเป็นราชอาณาจักรแต่


ศัพท์ว่า บวช มาจากศัพท์บา
ลีว่า “ ปัพพัชชา ”( ซึ่งมาจาก
ป + วัช + ธาตุ) หมายความ
ว่า ออก หรือเว้นจากความพัน
พัวกับการครองเรือน ตลอดไป
คำสอนในพระพุทธศาสนามี
องค์ 9 ประการ ที่เรียกว่า
นวังคสัตถุศาสน์ ได้แก่ สุตตะ
เคยยะ เวยยากรณ คาถา
อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก
อัพภูตธรรม และ เวทัลละ

คือแบบอย่างหรือแบบแผน
ต่างๆ ที่พึงปฏิบัติในทางพระ
พุทธศาสนา เหตุที่เกิดมีพุทธ
ศาสนพิธี ก็เนื่องมาจากหลัก
คำสอนของพระพุทธศาสนา
ที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์

เป็นออทอริตี ข้างเหนือมาก
และเป็นหนังสือนอกจากนิ
กายมาก แต่วิธีเรียบเรียงน่าชม
แลมีความพอใจที่ได้ฟังธรรม
ของศาสนาฝ่ายเหนือ ถึงลักษณะ
ที่จะแสดงออกแปลกกันบ้าง

ปัจฉิมยามแห่งราตรี ฝนซึ่ง
ตกหนักมาแต่ปฐมยาม ได้
เริ่มสร่างซาลงบ้างแล้ว ทวย
นาครกำลังล่วงเข้าสู่นิทรา
รมณ์อันสนิท ใครจะนึกบ้างว่า
ในยามนี้มีมนุษย์กลุ่มหนึ่ง